چهارسوق گنجعلی خان
كرمان
کرمان

به دلیل برخورد تقاطع دوراسته بازار شمالی - جنوبی وشرقی- غربی درمحل چهارسوق گنجعلی خان درگذشته این مكان مهم ترین وپرترافیك ترین نقطه شهرمحسوب می شده ونقش چهارراه اصلی شهر راایفا می كرده است. همه افراد می بایست برای رفتن به هریك از دروازه های شهر از این نقطه تعیین مسیر كنند. این چهارسوق جزومجموعه گنجعلی خان است وهشت مغازه رادراطراف خودجای داده. نمای داخلی این چهارسوق باگچبری های جالب ونقاشیهای زیبای عصر صفوی كه چهره شهروندان آن دوره رابه تصویر كشیده تزیین شده. نقاشیهای بارنگ وروغن بااین كه 400سال از ترسیم آنهامی گذرد هنوز زیبایی خودراحفظ كرده اند منتهابه دلیل ترسیم آنهابرروی گچ، بخشهایی از آن فروریخته است وبه ترمیم نیاز دارد. تاقبل از ورود معماری جدید وتداخل معماری غربی گنبدهای بازار به صورت یك باند به هم پیوسته بوده واز مرتفع ترین بناهای شهر بعد از مسجد جامع محسوب می شده اند. گنبد چهارسوق نیز مرتفع ترین گنبد شهربه شمارمی آمده است. نورگیرهایی كه دراطراف آن تعبیه شده است ونیز حالت گنبدی شكل آن متاثر از ساختاراقلیمی جنوب ایران است.

موقعیت