مسجد و مقبره شیخ برخ

قشم
نوع جاذبه : تفریحی
ثبت نظر