پل میرزا رسول

میاندوآب
نوع جاذبه : تاریخی
ثبت نظر