قلعه سمیران

قزوین
قزوین

این قلعه بر بالای یك تپه سنگی در دهستان طارم قرار داردو دسترسی به ا ن جز از سمت شمال بسیار دشوار است .سفید رود از جانب جنوبی این قلعه می گذرد و ان سوی رود رشته ارتفاعات بلند سنگی سر به آسمان كشیده اند .بنای اصلی قلعه در بالای كوه قرار دارد و خبشی از شیب آن ار كه به طرف جنوب می باشد در بر می گیرد.در حال حاضر از دیوارهای قلعه گذشته از دیوار اصلی در بالا قسمتی نیز در دانمنه شمالی پاب رجاست . این بخش از دیوار كه بر روی یك رگه سنگی استوار شده است. به این خاطر به وجود آمده تا در مسیر دسترسی به قلعه از این سو كه راحت تر از جانب های دیگر است مانعی به وجود آمده باشد و امكان نفوذ به قلعه را سد ساخته باشند.باید دانست كه در دوران آبادانی این قلعه چنان كه ناصر خسرو نقل نموده قلعخ مزبور دارای سه دیوار تو در تو بوده است .بخش اصلی قلعه دارای طرح كاملا منظم نیست زیرا دیوار قلعه به تبعیت از صخره های كوه و پیش آمدگی و پس رفتگی ان به وجود آمده است. با این حال طرح كلی ان نزدیك به شكل مستطیل است. در حال حاضر سالم ترین بخش قلعه دیوار شمالی ان است كه از سه قسمت تشكیل شده است. قسمت اول سمت چپ و جانب شرقی دیوار است كه به صورت دیوار بلندی محصور میان دو برج مدور سالم خود نمایی می كند.برجها و دیوار با سنگ های لاشه و ملاط گچ ساخته شده اندو ارتفاع انها به 8 متر میرسد .در جریان بنای دیوار و برجها به صورت منظم و مرتب صورت پذیرد.در فاصله های یك متری یك كلاف چوبی در تنه بنا به كار برده اند كه از دور به صورت یك رج سنگ دیده میشود . در بنای دیوار قلعه گاه به گاه آجر نیز به كار رفته است و این بیش تر مربوط به قشمت های بالای دیوار است كه به احتمالی مربوط به تعمیارت بعدی بناست. برجهای دو گانه كه در قسمت بالاجا گرفته اند دارای پنجره های بلند مستطیل شكلی با قوس تیزه دار هستند و بیشتر برای نگهبانی پایین قلعه مورد استفاده قرار می گیرند . ساختمان قسمت سمت راست یا غربی دیوار قلعه با دیوار جانب شرقی بسیار متفاوت است . در این قسمت از وجود برجهای مدور خبری نیست و تنها دیواری صاف وجود دارد كه ساختمانهای این گوشه از قلعه را در بر گرفته اند . بنای این قسمت از یدوار از نظر موقعیت حائر اهمیت است، زیرا كهبر فراز یك صخره كاملا عمودی بر پا گردیده كه سفید رود از پای آن می گذرد و موقعیت ان چنان است كه به هیچ وجه امكان تسلطبر این قلعه از این سو میسر نیست . با توصیفی كه تاریخ نگاران قدیم از این قلعه نموده اند می توان گفت كه این قلعه همچون بسیاری از دژهای كوهستلانی منطقه تنها كاركرد دفاعی و نظامی نداشته بلكه منظور اصلی از بنای آن سكونت بوده است. بر روی زمینهای اطراف قلعه تا مسافتی بسیار قطعه های فراوان سفال پراكنده است. سفالینه های مزبور همگی مربوط به دوره های پس از اسلام است.

موقعیت

ما در این وب سایت تلاش می کنیم راهنمای سفر شما باشیم و امکان رزرو هتل و تور مسافرتی را برای شما تامین کنیم. این وب سایت با قراردادی که با تعدادی هتل و برگزار کننده تور دارد همچنین با چندین وب سایت خدمات فوق را توزیع نموده و از این راه کسب درآمد می کند این وب سایت معروف به " سامانه رزرواسیون مهر " است که دفتر اصلی این شرکت در کیش بوده و شعبه تهران آن نیز هماهنگ کننده خدمات به مسافران عزیز می باشد.