مدرسه عصمتیه

كرمان
کرمان

درزمان حكومت قراختاییان، تركان خاتون كه همسربراق حاجب حاكم قاختایی بود. پس از فوت همسرودرزمان حكومت پسرش حجاج كارهای نیك بسیاری دركرمان انجام داد . از آن جمله ساخت مساجد ومدارس است كه یكی از آنها همین مدرسه عصمتیه است كه دستورداد مرقد شوهرش سلطان قطب الدین راتعمیركردند و همان جامدرسه ای بنا كردند واز اموال واملا ك خود موقوفاتی برآن مدرسه وقف كرد و نام آن راقطبیه گذاشت واستادانی برآن بگماشت . البته درزمان حكومت حجاج اوهرروز به بهانه ای مادررامی آزرد تااودرامورمملكتی دخالت نكند . حتی به اوتهمتهای ناروامی زد وبه همین دلیل حرفهای درباره این مدرسه درآن زمان وضع مدرسه قطبیه رابه حال بحرانی درآورده بود . به هرحال این مدرسه كه بعدا به قبه سبز معروف شد احتمالا درمحله ترك آباد بوده وبراثر زمین لرزه سال 1314 ه - ق قسمت اعظم آن ویران شده . درحال حاضر فقط سردرورودی مدرسه باقی است بقایای دیوارهای آن وهمچنین آرامگاه ، زیرخاختمانهای مسكونی مدفون شده است سقف ایوان آن براثر زمین لرزه فروریخته ودردوران بعد باز سازی شده است زیباترین قسمت ایوان كاشیكاری معرق آن است كه درنوع خود بی نظیر است . دوستون دوطرف ایوان نیز زیباوجالب توجه است .

موقعیت

ما در این وب سایت تلاش می کنیم راهنمای سفر شما باشیم و امکان رزرو هتل و تور مسافرتی را برای شما تامین کنیم. این وب سایت با قراردادی که با تعدادی هتل و برگزار کننده تور دارد همچنین با چندین وب سایت خدمات فوق را توزیع نموده و از این راه کسب درآمد می کند این وب سایت معروف به " سامانه رزرواسیون مهر " است که دفتر اصلی این شرکت در کیش بوده و شعبه تهران آن نیز هماهنگ کننده خدمات به مسافران عزیز می باشد.