آرامگاه شاه نعمت الله ولی

كرمان
کرمان

از آثارباشكوه ، زیباوبسیاردیدنی ایران می توان مزار شاه تعمت الله ولی رانام برد. این بنای تاریخی درشهرماهان هفت فرسنگی كرمان دروسط شهر قرارگرفته است . بناوباغ مزار از دوطرف به خیابان وجاده عمومی باز می شوددرجاده عمومی كه سابقا از وسط شهرمی گذشته طرف چپ جلوخان وسیعی است كه به شكل نیم دایره قرارگرفته وقر یب سه متراز كف جاده كه درواقع رودخانه قصبه ویاگذرگاه دو رودخانه است ارتفاع دارد وحتما برای جلوگیری از خطر رودخانه این جلوخان مرتفع ساخته شده . دروسط این جلوخان حوضی قراردارد ودرخت چناركهنسالی كه از خطر سیل سال 1311این شهرنیز جان به دربرده برطرف چپ این جلوخان است . دوطرف رودخانه جاده كه دیوارمزار ودیوارخانه متصدی است ، به وسیله دوطاق نمارامسدود كرده ودرنتیجه آب از سردرداخل حرم شده وحتی تاحدود یك متردرحرم بالا آمده است وبالا خره فشارآب طاق نما راكنده وآب بازگشته ولی به هرحال صدمه ای به مزار نرسیده است . بالای دربزدگی كه به محوطه مزار باز می شود بامقرنسكاری بسیارزیباونقاشیهای برروی گچ تزیین یافته كه متاسفانه بعضی از قسمتهای آن درحال فروریختن است از این درواردصحن بزرگی می شویم كه به صحن حسینیه یاصحن شاه عباسی موسوم است وبنای آن رابه شاه عباس كبیر نسبت می دهند . اخیرا ضمن تعمیرات علم شد كه داخل بیشتراین ستونها از خشت خام ساخته شده است ومایه تعجب است كه بنایی باآن عظمت آن هم منسوب به شاه عباس این طوربه مسامحه ساخته شده باشد . به هرحال امروزمشغول تبدیل پایه هابه آجرهستند كه از شكست بناجلوگیری شود. برمزار جلوخان دومناره مرتفع درعهد محمد شاه قاجاروپس از اوساخته شدكه بسیارزیباست ودراطراف آن اتاقهای چندی نیز قرار دارد. ارتفاع این مناره ها ازسطح صحن 16-4 متروروی هم رفته از بلند ترین مناره های مساجد ایران است . درچهارطرف حرم چهاردرخاتم منبتكاری شده وجود داردكه بالای هریك پنجره كاشی معرق نصب كرده اند . بنای بقعه حرم منسوب به احمد شاه دكنی است كه از مریدان شاه نعمت الله بوده . روایتی است كه احمد شاه مبلغی پول برای مخارج خانقا ه شاه ولی از هند فرستاده است اماپول زمانی می رسد كه شاه رخت از جهان بربسته بود وبه دستوراحمد شاه پول راصرف ساختن بقعه می كنند . درزاویه جنوب شرقی حرم ، دری خاتمكاری است كه به چله خانه باز می شده واكنون چله خانه جزو رواق شده است . كتیبه داخلی گنبد رابا آیات قرآن نوشته اند كه به خط برجسته طلایی برزمینه لاجوردی گچبری شده وبسیارجالب است . ازدرجنوبی حرم رواق جنوبی كه مقبره شاه خلیل الله ثانی نواده شاه نعمت الله است می رسیم ودرجنوب غربی رواق عباسی كه اتاقی است ، مقبره درویشی وخوداوتمام اتاق رابه طرز بسیار جالبی نقاشی كرده است . درشرقی ، رواق شرقی ، به صحن دلگشایی باز می شود كه سی ودومترعرض وچهل وچهارمترارتفاع دارد . بانی این صحن محمد اسماعیل خان وكیل الملك بوده وپسراومرتضی قلی خان وكیل الملك سردرومناره رابرآورده است . قبر امیرنظام گروسی درجنوب ایوان وكیل الملكی قراردارد.

موقعیت

ما در این وب سایت تلاش می کنیم راهنمای سفر شما باشیم و امکان رزرو هتل و تور مسافرتی را برای شما تامین کنیم. این وب سایت با قراردادی که با تعدادی هتل و برگزار کننده تور دارد همچنین با چندین وب سایت خدمات فوق را توزیع نموده و از این راه کسب درآمد می کند این وب سایت معروف به " سامانه رزرواسیون مهر " است که دفتر اصلی این شرکت در کیش بوده و شعبه تهران آن نیز هماهنگ کننده خدمات به مسافران عزیز می باشد.