شهر بهبهان

نامشخص
ثبت نظر
نظرات
پایا
شیرار
10 / 9
خیلی خیلی مردم آرام و متینی دارد. آب و هوا و سرسبزی آنجا در ایام عید بی مثال است. مردمش بیشتر اهل بازار و دوست دار طبیعتند. لایق پیشرفت بهتری است.