شهر تالش

نامشخص
ثبت نظر
نظرات
س.الف
تهران
10 / 8
نسبت به بقيه گيلان طبيعت بکرتري داره، بام طالش رو ازدست نديد