شهر خمین

نامشخص
ثبت نظر

نظرات مسافران در مورد هتل

تهران
10 / 9

مردم خوبي داره که از جون و دل مسافر رو راهنمايي ميکنن ولي هتلها ضعيف است، به خانه پدري امام حتما سر بزنيد