شهر کاشمر

نامشخص
ثبت نظر

نظرات مسافران در مورد هتل

زنجان
10 / 0

به نظرمن پارکینگ هتل کامل نشده ومشکل رفت وآمددارد

زنجان
10 / 0

پارکینگ مشکل رفت وآمددارد

تهران
10 / 8

اخيرا پيشرفت خوبي داشته