مینیاتور

مینیاتور

استان : اصفهان
شهر : اصفهان
توضیحات :

مینیاتور، هنرظریف نقاشی است كه بجزایران مشابه آن رادرژاپن وخاوردوروچین نیز می توان مشاهده كرد.درموردتاریخچه این هنربرخی ازپژوهشگران عقیده دارندشخصی به نام غیاث الدین هنرمینیاتورراازچین به ایران آوردومینیاتورچینی درایران تكامل یافت وبا گذراندن مراحل پیشرفت به تدریج ازمینیاتورچینی متمایزشد. ازبررسی های تاریخی چنین استنباط می گرددكه هنرمندان مینیاتورسازایرانی طراحی،رنگ آمیزی ومجسمه سازی چینی رابا ادراك وذوق خاص خود تغییرداده ودگرگونیهائی درآن بوجودآورده اند.به هرحال،اگرچه واژه مینیاتوردرنگاه اول بیگانه می نمایداما شك نیست مینیاتورباابعادكنونی هنری ایرانی است كه مكتب های مختلف همانند مكتب عباسی (بغداد)مكتب مغول ،مكتب هرات راگذرانده وباحضورصفویه وانتقال مركز هنری ایران ازهرات به تبریز درشیوه آن نیز تحول بوجود آمده است.با انتخاب اصفهان به پایتختی و حمایت همه جانبه ای كه از هنرمندان ونقاشان ونگارگران به عمل آمد نقاشان چیره دستی ظهوركردند كه شاهكارهای آنان امروز زینت بخش موزه های جهان است .دراین عصر به دلیل گسترش ارتباط ایران باكشورهای اروپائی وآسیائی هنرایران به كشورهای بیگانه معرفی شدودوران صفویه آغازفصل تازه ای درتاریخ مینیاتورایران به حساب آمد. درزمان صفویه هنرمندانی همچون رضاعباسی ،محمدزمان نگارگر، محمدقاسم مشهوربه سراجای نقاش ومحمدیوسف مصور كه باخلق آثاربی دلیل ومنحصربه فرد این هنررابه نهایت اعتلا رساندند.دردوران معاصرمینیاتور ایرانی جلوه درخشانی داشته ودرطی صدسال اخیر آثارممتازی بوجود آمده كه بحث درباره جزئیات آن سخن رابه درازا خواهد كشاند.ساخت وساز مینیاتور:ابزارووسائلی كه موردلزوم یك هنرمندمینیاتورسازاست درمقایسه با سایرهنرهای ایرانی مانندخاتم سازی ،قلم زنی ،منبت كاری و...بسیارمحدوداست.ابزاریك مینیاتوریست عبارتنداز:قلم مو:درقدیم هنرمندان برای ساخت قلم مو ازدم نرم سنجاب استفاده می كردند.بوم مینیاتور:كه عبارتست از تخته،كاغذ،مقوافیبر،عاج ،استخوان و...روغن :كه برای محافظت اثر ازآن استفاده می كنند.رنگ:كه بیشترمینیاتورسازان از رنگهای دست سازخوداستفاده می كرده اند.شیوه هائی كه درساخت مینیاتوروجوددارند عبارتنداز: مینیاتورآبرنگ روحی -مینیاتورسیاه -قلم رنگی -مینیاتورسفیدقلم-مینیاتورهای زیرروغنی.علاوه برآنكه دربناهای تاریخی ازاین هنراستفاده می شد وهنرمندان بزرگ عصرصفویه كاخهای عالی قاپو،چهلستون وهشت بهشت و...رابااین هنرتزئین كردند صدها اثر كه شامل :جلدهای آلبوم ،تصاویركتابها ،قاب آئینه ها وامثال آنها می باشنددرموزه های ایران وخارج ازكشوردرمعرض تماشای هنردوستان وعلاقمندان می باشند.


ما در این وب سایت تلاش می کنیم راهنمای سفر شما باشیم و امکان رزرو هتل و تور مسافرتی را برای شما تامین کنیم. این وب سایت با قراردادی که با تعدادی هتل و برگزار کننده تور دارد همچنین با چندین وب سایت خدمات فوق را توزیع نموده و از این راه کسب درآمد می کند این وب سایت معروف به " سامانه رزرواسیون مهر " است که دفتر اصلی این شرکت در کیش بوده و شعبه تهران آن نیز هماهنگ کننده خدمات به مسافران عزیز می باشد.