خوشنویسی

خوشنویسی

استان : اصفهان
شهر : اصفهان
توضیحات :

از اوائل قرن ٥ هجری رواج خط نستعلیق كه خط تحریری خاص ایرانی بود شروع شدو در قرن ٦ و٧ رواج كامل یافت ، بطوری كه اكثر كتب فارسی و برخی از كتب عربی با این خط نوشته شد. قرن ٩ فن خطاطی در عداد هنرهای ظریفه در آمد و اساتید این فن نستعلیق رابه اوج كمال رساندند. دوره صفویان از درخشانترین ادوار ترقی و تكامل خطوط مختلف ایرانی بوپژه ثلث ، نسخ و نستعلیق است. در این زمان بیشتر شاهان و شاهزادگان و رجال و امرا صفویه خود خوشنویس بوده اند و خطاطان و اساتید خوشنویس از احترامی ویژه برخوردار شدندو مكتب خط و خطاطی در این شهر دائر شد و این شهر در حدود ٤ قرن مهد بزرگترین خطاطان و خوشنویسان شد. در دوره صفویه اساتید بزرگی همچون امیر علی هروی و شاگرد او بابا شاه اصفهانی ، میرعماد حسنی قزوینی ، محمد صالح اصفهانی ، نورای اصفهانی ، ترابای اصفهانی ، علیرضا عباسی ، علی نقی امامی ، محسن امامی ، استاد باقر بنا و دهها استاد خوشنویس دیگر با كتابت كتیبه های بناهای اصفهان شهر اصفهاین رابه موزه ای از دست نبشته ها و كتیبه های نفیس تبدیل كردند. خط نستعلیق در دوران صفویان به آنچنان جایگاهی رسید كه نه تنها در ایران و افغانستان كه در آنزمان جزئی از ایران بود بلكه در ممالك مجاور و دور دست همچون هندوستان ، عثمانی ،مصر و عربستان نیز طرفدارانی پیدا كرد و اساتید بزرگی مانند میر معز كاشی نستعلیق نویس بزرگ دوران شاه عباس اول به هند سفر كردو این خط را در این كشور رواج داد. با انتقال پایتخت از اصفهان اگر چه خوشنویسی دچار زوال گردید اما در دوره قاجار اساتیدی ظهور كردند كه بار دیگر شهر اصفهان رابه عنوان مهد این هنر شریف بر سر زبانها انداختند . محمد كاظم واله اصفهانی و محمودخان ملك الشعرا در خط نسخ و درویش عبدالمجید طالقانی در خط شكسته به استادی رسیدند. دروان صفویه زمان رونق خط ثلث نیز هست . در اوائل قرن یازدهم هجری قمری به دلیل احداث مساجد و مدارس و تعمیر امامزاده ها و بقاع متبركه اساتیدی همچون علیرضا عباسی و عبدالباقی تبریزی و محمد رضا امامی با كتابت كتیبه های این آثار شاهكارهائی باقی گذاشتند كه شهر اصفهان را در دنیا نام آور و مشهور كردند. علاوه بر كتابت كتیبه ها ساخت مرقعات و كتب نفیس نیز در این دوران به كمال رسیدو خطاطان نامدار مشهور با استنساخ كتب مذهبی و ادبی نفائسی بوجود آوردند كه امروز زینت بخش موزه های دنیاهستند. در دوره قاجار بخصوص زمان سلطنت محمد شاه به دلیل سعی واهتمام او بار دیگر خوشنویسی كه در روزگار افشاریه و زندیه دچار ركود شده بود مورد توجه قرار گرفت . در این روزگار هنرمندانی مانند آقا محمد باقر سمسوری اصفهانی ، رضا قلی ادیب ، میرزا عبدالرحیم اصفهانی و چند تن از سادات گلستانه خط نستعلیق را مجددا به اوج رساندند. خط نسخ نیز به وسیله آقا غلامعلی اصفهانی ، آقا زین العابدین اشرف الكتاب اصفهانی ، آقا محمد كاظم واله و اساتید دیگر به عالیترین درجه حسن و كمال رسید. در قرن ١٤ هجری خط و خطاطی اصفهان كم


ما در این وب سایت تلاش می کنیم راهنمای سفر شما باشیم و امکان رزرو هتل و تور مسافرتی را برای شما تامین کنیم. این وب سایت با قراردادی که با تعدادی هتل و برگزار کننده تور دارد همچنین با چندین وب سایت خدمات فوق را توزیع نموده و از این راه کسب درآمد می کند این وب سایت معروف به " سامانه رزرواسیون مهر " است که دفتر اصلی این شرکت در کیش بوده و شعبه تهران آن نیز هماهنگ کننده خدمات به مسافران عزیز می باشد.