• 07:45

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:15

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 08:20

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:50

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,550,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 10:15

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:45

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 08:45

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:15

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 08:20

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:50

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,650,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 10:30

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:00

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,650,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 08:45

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:15

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,700,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 08:45

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:15

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,700,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 10:30

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:00

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,700,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 08:25

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:55

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,700,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 08:20

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:50

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,750,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 11:00

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:30

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 11:00

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:30

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 10:00

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:30

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,850,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 10:00

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:30

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,850,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:45

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,850,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 18:10

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:40

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,890,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:20

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:50

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,890,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 21:00

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:30

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,890,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 23:15

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:45

  چهار شنبه,09 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,890,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 23:15

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:45

  چهار شنبه,09 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,890,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 16:00

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:30

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,900,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 08:20

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:50

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,900,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Q
مدل : Boeing
چارتری
 • 09:25

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:55

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 14:45

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 14:30

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:00

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 16:00

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:30

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:45

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:15

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 04:45

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 06:15

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,004,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 07:35

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:05

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,050,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 07:35

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:05

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,050,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:00

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:30

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,050,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:00

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:30

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,050,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:00

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:30

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : S
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:45

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:15

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 21:30

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:00

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,150,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 21:30

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:00

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,150,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 04:45

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 06:15

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,173,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 22:30

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:00

  چهار شنبه,09 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,200,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:45

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:15

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,200,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 21:00

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:30

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 21:00

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:30

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:20

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:50

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 04:45

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 06:15

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,375,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 17:00

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:30

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,375,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 15:20

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:50

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,406,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 14:55

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:25

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,406,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 10:20

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:50

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,406,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 14:45

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 18:00

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:30

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 04:45

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 06:15

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,576,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 17:00

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:30

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,576,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 07:30

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:00

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 16:00

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:30

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,700,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 04:45

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 06:15

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,820,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 17:00

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:30

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,820,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 19:40

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 14:10

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:40

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,042,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 04:45

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 06:15

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,085,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 17:00

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:30

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,085,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 07:20

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:50

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 07:30

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:00

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 19:40

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,250,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 08:20

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:50

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,311,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Boeing
چارتری
 • 04:45

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 06:15

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,382,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 17:00

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:30

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,382,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 14:45

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:40

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:10

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 15:45

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:15

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,611,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 19:35

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:05

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,700,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 19:40

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,700,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 14:45

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,837,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 14:10

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:40

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,996,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 07:05

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:35

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 15:45

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:15

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 15:45

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:15

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 07:20

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:50

  سه شنبه,08 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی