• 22:00

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:30

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,150,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 21:00

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:30

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,190,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 23:30

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 01:00

  شنبه,25 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,200,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:25

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:55

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,200,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:45

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:15

  شنبه,25 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,200,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:40

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:10

  شنبه,25 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,250,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:45

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:15

  شنبه,25 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,250,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:55

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:25

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,250,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:30

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:00

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,250,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:45

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:15

  شنبه,25 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,250,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:55

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:25

  شنبه,25 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,273,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 07:30

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:00

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,290,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:30

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:00

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
چارتری
 • 16:40

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:10

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 22:45

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:15

  شنبه,25 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:00

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:30

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : BAe
چارتری
 • 07:20

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:50

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:55

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:25

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 21:15

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:45

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,315,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 21:15

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:45

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,315,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 08:25

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:55

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,350,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 08:50

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:20

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,350,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:10

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:40

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,400,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:15

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:45

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,400,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:15

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:45

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,400,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 10:15

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:45

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,450,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 12:45

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:15

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 13:15

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:45

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 14:30

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:00

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 06:35

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:05

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,611,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 07:15

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:45

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,650,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 15:00

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:30

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,650,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Q
مدل : Boeing
چارتری
 • 12:45

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:15

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,707,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 14:30

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:00

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,707,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 18:30

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:00

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,802,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 07:15

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:45

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,802,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 14:30

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:00

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,834,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 12:45

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:15

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,834,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 10:10

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:40

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,849,500 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 06:35

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:05

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,982,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 14:30

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:00

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,004,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 12:45

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:15

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,004,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 06:05

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:35

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,078,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 08:05

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:35

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,078,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 13:30

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:00

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,078,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 14:30

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:00

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,173,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 12:45

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:15

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,173,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 07:20

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:50

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,200,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:30

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:00

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,375,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 12:45

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:15

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,375,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 19:50

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:20

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,391,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 06:35

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:05

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,406,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 16:00

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:30

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,406,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 12:45

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:15

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,576,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 14:30

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:00

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,576,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 10:15

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:45

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,724,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 12:45

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:15

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,820,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 14:30

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:00

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,820,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 18:30

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:00

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,950,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 17:05

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:35

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,042,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 14:30

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:00

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,085,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 12:45

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:15

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,085,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 14:30

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:00

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,382,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 12:45

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:15

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,382,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 08:05

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:35

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,984,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 17:05

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:35

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,996,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 19:50

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:20

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,364,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 06:05

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:35

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,364,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 17:05

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:35

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,844,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 13:30

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:00

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,993,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 17:05

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:35

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,692,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی