• 23:30

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 01:00

  پنجشنبه,01 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,700,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
چارتری
 • 23:30

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 01:00

  پنجشنبه,01 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 23:00

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:30

  پنجشنبه,01 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,900,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 22:15

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:45

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,900,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 23:20

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:50

  پنجشنبه,01 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 23:30

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 01:00

  پنجشنبه,01 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : BAe
چارتری
 • 22:50

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:20

  پنجشنبه,01 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 21:30

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:00

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,050,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 21:30

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:00

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,050,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:45

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:15

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,050,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:50

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:20

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 20:45

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:15

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 20:45

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:15

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:15

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:45

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:15

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:45

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:15

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:45

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:15

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:45

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:15

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:45

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:00

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:30

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,200,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 21:00

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:30

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,200,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 22:15

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:45

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,200,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:15

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:45

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,200,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 07:15

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:45

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,250,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:45

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:15

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 07:15

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:45

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:15

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:45

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:30

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:00

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:15

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:45

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:15

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:45

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : S
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:30

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:00

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 11:45

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:15

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,400,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : S
مدل : Boeing
چارتری
 • 11:45

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:15

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,400,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 07:30

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:00

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,400,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:15

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:45

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,400,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 08:35

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:05

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,450,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 08:35

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:05

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,450,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:40

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:10

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 23:20

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:50

  پنجشنبه,01 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:30

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:00

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:15

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:45

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:30

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:00

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : S
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:30

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:00

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:40

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:10

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 11:15

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:45

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Boeing
چارتری
 • 11:15

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:45

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 11:15

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:45

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 08:25

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:55

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 10:30

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:00

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,550,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:20

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:50

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:15

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:45

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 10:30

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:00

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 18:15

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:45

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 11:45

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:15

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 10:30

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:00

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:15

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:45

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 10:30

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:00

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : S
مدل : Boeing
چارتری
 • 11:15

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:45

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 09:30

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:00

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 11:15

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:45

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:30

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:00

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,650,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:30

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:00

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,650,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 10:30

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:00

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,650,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 11:00

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:30

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,700,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 10:30

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:00

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,700,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 22:50

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:20

  پنجشنبه,01 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,700,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:50

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:20

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,700,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:05

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:35

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,795,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 11:00

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:30

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 07:05

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:35

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 08:25

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:55

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,850,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 10:30

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:00

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,900,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 18:40

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:10

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,996,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 11:00

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:30

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
چارتری
 • 10:30

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:00

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 21:00

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:30

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 19:35

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:05

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,324,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 10:00

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:30

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,450,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 10:00

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:30

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,450,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 19:35

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:05

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 10:30

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:00

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Tupolev
چارتری
 • 20:45

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:15

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 08:45

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:15

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,791,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 05:35

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:05

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,791,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 15:00

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:30

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,791,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 17:35

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:05

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,791,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Boeing
سیستمی
 • 05:50

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:20

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,899,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 15:00

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:30

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,427,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 13:00

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,473,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 08:25

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:55

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:00

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,700,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 05:50

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:20

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,700,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری