هتل های ویژه نوروز 1397 هتل های ویژه نوروز 1397 مشاهده کنید
 • 22:40

  شنبه,05 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:10

  یکشنبه,06 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:40

  شنبه,05 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:10

  شنبه,05 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:40

  شنبه,05 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:10

  یکشنبه,06 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,090,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:40

  شنبه,05 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:10

  شنبه,05 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:45

  شنبه,05 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:15

  یکشنبه,06 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:45

  شنبه,05 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:15

  یکشنبه,06 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 15:15

  شنبه,05 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:45

  شنبه,05 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,150,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 22:45

  شنبه,05 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:15

  یکشنبه,06 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,150,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:30

  شنبه,05 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:00

  شنبه,05 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,177,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 21:00

  شنبه,05 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:30

  شنبه,05 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,190,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:45

  شنبه,05 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:15

  یکشنبه,06 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,198,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 10:00

  شنبه,05 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:30

  شنبه,05 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,200,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:15

  شنبه,05 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:45

  شنبه,05 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,200,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
چارتری
 • 22:45

  شنبه,05 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:15

  یکشنبه,06 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,200,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:10

  شنبه,05 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:40

  شنبه,05 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,240,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 08:40

  شنبه,05 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:10

  شنبه,05 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:00

  شنبه,05 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:30

  شنبه,05 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : BAe
چارتری
 • 22:45

  شنبه,05 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:15

  یکشنبه,06 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:30

  شنبه,05 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:00

  شنبه,05 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:30

  شنبه,05 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:00

  شنبه,05 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,325,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 11:00

  شنبه,05 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:30

  شنبه,05 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,350,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:10

  شنبه,05 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:40

  شنبه,05 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,390,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 08:20

  شنبه,05 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:50

  شنبه,05 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,400,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : S
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:00

  شنبه,05 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:30

  شنبه,05 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,452,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 20:10

  شنبه,05 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:40

  شنبه,05 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,452,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 14:30

  شنبه,05 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:00

  شنبه,05 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,452,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 21:00

  شنبه,05 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:30

  شنبه,05 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,452,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 18:10

  شنبه,05 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:40

  شنبه,05 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,452,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 14:30

  شنبه,05 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:00

  شنبه,05 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 18:30

  شنبه,05 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:00

  شنبه,05 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,650,500 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 14:30

  شنبه,05 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:00

  شنبه,05 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,707,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 20:10

  شنبه,05 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:40

  شنبه,05 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,770,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 15:00

  شنبه,05 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:30

  شنبه,05 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,770,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 18:30

  شنبه,05 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:00

  شنبه,05 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 14:30

  شنبه,05 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:00

  شنبه,05 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,834,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 14:30

  شنبه,05 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:00

  شنبه,05 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,004,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 13:30

  شنبه,05 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:00

  شنبه,05 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,078,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 08:40

  شنبه,05 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:10

  شنبه,05 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,088,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 14:30

  شنبه,05 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:00

  شنبه,05 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,173,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 16:00

  شنبه,05 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:30

  شنبه,05 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 15:00

  شنبه,05 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:30

  شنبه,05 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 20:10

  شنبه,05 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:40

  شنبه,05 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 14:30

  شنبه,05 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:00

  شنبه,05 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,375,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 15:15

  شنبه,05 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:45

  شنبه,05 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,406,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 15:40

  شنبه,05 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:10

  شنبه,05 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,406,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 08:40

  شنبه,05 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:10

  شنبه,05 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,470,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 14:30

  شنبه,05 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:00

  شنبه,05 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,576,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 18:30

  شنبه,05 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:00

  شنبه,05 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,750,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 14:30

  شنبه,05 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:00

  شنبه,05 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,820,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 16:00

  شنبه,05 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:30

  شنبه,05 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,042,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 15:00

  شنبه,05 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:30

  شنبه,05 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,042,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 20:10

  شنبه,05 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:40

  شنبه,05 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,042,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 14:30

  شنبه,05 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:00

  شنبه,05 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,085,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 14:30

  شنبه,05 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:00

  شنبه,05 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,382,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 11:00

  شنبه,05 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:30

  شنبه,05 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,900,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:50

  شنبه,05 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:20

  شنبه,05 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,984,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 20:10

  شنبه,05 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:40

  شنبه,05 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,996,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 07:00

  شنبه,05 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:30

  شنبه,05 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,996,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 16:00

  شنبه,05 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:30

  شنبه,05 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,996,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 15:00

  شنبه,05 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:30

  شنبه,05 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,996,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 13:30

  شنبه,05 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:00

  شنبه,05 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,364,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 15:00

  شنبه,05 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:30

  شنبه,05 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,844,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 07:00

  شنبه,05 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:30

  شنبه,05 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,692,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 15:00

  شنبه,05 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:30

  شنبه,05 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,692,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی