• 22:30

  پنجشنبه,04 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:00

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 22:20

  پنجشنبه,04 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:50

  پنجشنبه,04 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,030,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 22:20

  پنجشنبه,04 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:50

  پنجشنبه,04 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,030,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 22:30

  پنجشنبه,04 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:00

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 21:00

  پنجشنبه,04 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:30

  پنجشنبه,04 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:10

  پنجشنبه,04 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:40

  پنجشنبه,04 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 18:10

  پنجشنبه,04 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:40

  پنجشنبه,04 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:25

  پنجشنبه,04 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:55

  پنجشنبه,04 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,140,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 16:00

  پنجشنبه,04 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:30

  پنجشنبه,04 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:25

  پنجشنبه,04 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:55

  پنجشنبه,04 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,430,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 15:15

  پنجشنبه,04 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:45

  پنجشنبه,04 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:15

  پنجشنبه,04 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:45

  پنجشنبه,04 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری