• 23:30

  جمعه,30 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 01:00

  شنبه,31 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,752,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 23:30

  جمعه,30 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 01:00

  شنبه,31 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,858,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 12:30

  جمعه,30 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:00

  جمعه,30 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 09:15

  جمعه,30 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:45

  جمعه,30 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,356,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 19:10

  جمعه,30 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:40

  جمعه,30 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,366,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 10:50

  جمعه,30 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:20

  جمعه,30 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,472,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 22:20

  جمعه,30 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:50

  جمعه,30 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 22:20

  جمعه,30 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:50

  جمعه,30 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:20

  جمعه,30 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:50

  جمعه,30 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 12:40

  جمعه,30 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:10

  جمعه,30 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 10:00

  جمعه,30 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:30

  جمعه,30 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,790,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 19:10

  جمعه,30 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:40

  جمعه,30 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,896,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 10:00

  جمعه,30 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:30

  جمعه,30 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,896,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 14:45

  جمعه,30 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  جمعه,30 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,896,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 14:05

  جمعه,30 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:35

  جمعه,30 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,918,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 15:30

  جمعه,30 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:00

  جمعه,30 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 07:50

  جمعه,30 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:20

  جمعه,30 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,130,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
چارتری
 • 09:15

  جمعه,30 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:45

  جمعه,30 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,247,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 14:45

  جمعه,30 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  جمعه,30 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,278,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 14:45

  جمعه,30 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  جمعه,30 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,320,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 13:00

  جمعه,30 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  جمعه,30 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,378,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Boeing
سیستمی
 • 08:00

  جمعه,30 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:30

  جمعه,30 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,378,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 07:45

  جمعه,30 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:15

  جمعه,30 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,596,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 18:10

  جمعه,30 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:40

  جمعه,30 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:40

  جمعه,30 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  جمعه,30 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,044,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 08:40

  جمعه,30 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:10

  جمعه,30 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,221,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 14:45

  جمعه,30 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  جمعه,30 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,221,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 19:40

  جمعه,30 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  جمعه,30 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,790,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 19:40

  جمعه,30 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  جمعه,30 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,067,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 08:00

  جمعه,30 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:30

  جمعه,30 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,067,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی