• 07:45

  سه شنبه,03 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:15

  سه شنبه,03 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 09:40

  سه شنبه,03 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:10

  سه شنبه,03 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 07:45

  سه شنبه,03 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:15

  سه شنبه,03 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 09:40

  سه شنبه,03 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:10

  سه شنبه,03 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 09:40

  سه شنبه,03 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:10

  سه شنبه,03 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 06:55

  سه شنبه,03 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:25

  سه شنبه,03 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 08:30

  سه شنبه,03 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:00

  سه شنبه,03 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 06:55

  سه شنبه,03 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:25

  سه شنبه,03 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 08:30

  سه شنبه,03 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:00

  سه شنبه,03 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 06:55

  سه شنبه,03 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:25

  سه شنبه,03 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 09:45

  سه شنبه,03 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:15

  سه شنبه,03 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 08:00

  سه شنبه,03 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:30

  سه شنبه,03 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 06:40

  سه شنبه,03 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:10

  سه شنبه,03 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,270,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 06:40

  سه شنبه,03 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:10

  سه شنبه,03 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,379,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : V
مدل : Boeing
چارتری
 • 06:40

  سه شنبه,03 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:10

  سه شنبه,03 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 10:50

  سه شنبه,03 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:20

  سه شنبه,03 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,445,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 14:15

  سه شنبه,03 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:45

  سه شنبه,03 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,445,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 14:45

  سه شنبه,03 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  سه شنبه,03 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : EMBRAER
چارتری
 • 14:45

  سه شنبه,03 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  سه شنبه,03 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,570,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:45

  سه شنبه,03 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  سه شنبه,03 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 10:30

  سه شنبه,03 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:00

  سه شنبه,03 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,624,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 14:15

  سه شنبه,03 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:45

  سه شنبه,03 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,646,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 10:50

  سه شنبه,03 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:20

  سه شنبه,03 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,646,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 09:15

  سه شنبه,03 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:45

  سه شنبه,03 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,646,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 14:45

  سه شنبه,03 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  سه شنبه,03 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,679,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : V
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:45

  سه شنبه,03 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  سه شنبه,03 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:20

  سه شنبه,03 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:50

  سه شنبه,03 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,700,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 22:20

  سه شنبه,03 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:50

  سه شنبه,03 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:20

  سه شنبه,03 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:50

  سه شنبه,03 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 09:55

  سه شنبه,03 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:25

  سه شنبه,03 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,836,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 09:15

  سه شنبه,03 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:45

  سه شنبه,03 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,858,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 23:30

  سه شنبه,03 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 01:00

  چهار شنبه,04 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,858,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 16:30

  سه شنبه,03 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:00

  سه شنبه,03 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,860,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:45

  سه شنبه,03 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  سه شنبه,03 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 10:30

  سه شنبه,03 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:00

  سه شنبه,03 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,942,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 16:15

  سه شنبه,03 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:45

  سه شنبه,03 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,970,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : V
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:45

  سه شنبه,03 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  سه شنبه,03 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 05:50

  سه شنبه,03 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:20

  سه شنبه,03 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,240,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 14:10

  سه شنبه,03 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:40

  سه شنبه,03 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,260,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 15:05

  سه شنبه,03 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:35

  سه شنبه,03 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,260,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 23:30

  سه شنبه,03 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 01:00

  چهار شنبه,04 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,260,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 11:30

  سه شنبه,03 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:00

  سه شنبه,03 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,330,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 19:50

  سه شنبه,03 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:20

  سه شنبه,03 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,591,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Boeing
سیستمی
 • 05:50

  سه شنبه,03 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:20

  سه شنبه,03 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,591,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 05:50

  سه شنبه,03 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:20

  سه شنبه,03 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:50

  سه شنبه,03 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:20

  سه شنبه,03 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:10

  سه شنبه,03 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:40

  سه شنبه,03 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 06:55

  سه شنبه,03 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:25

  سه شنبه,03 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,130,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
چارتری
 • 19:40

  سه شنبه,03 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  سه شنبه,03 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,140,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 15:05

  سه شنبه,03 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:35

  سه شنبه,03 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,320,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 15:55

  سه شنبه,03 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:25

  سه شنبه,03 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,378,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 15:55

  سه شنبه,03 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:25

  سه شنبه,03 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 08:30

  سه شنبه,03 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:00

  سه شنبه,03 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,630,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
چارتری
 • 19:25

  سه شنبه,03 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:55

  سه شنبه,03 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,030,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 05:50

  سه شنبه,03 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:20

  سه شنبه,03 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,112,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 05:50

  سه شنبه,03 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:20

  سه شنبه,03 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,715,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 19:50

  سه شنبه,03 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:20

  سه شنبه,03 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,715,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Boeing
سیستمی
 • 19:50

  سه شنبه,03 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:20

  سه شنبه,03 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,379,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Boeing
سیستمی
 • 15:55

  سه شنبه,03 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:25

  سه شنبه,03 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,379,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 15:55

  سه شنبه,03 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:25

  سه شنبه,03 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,067,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی