• 09:15

  چهار شنبه,04 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:45

  چهار شنبه,04 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,551,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 23:30

  چهار شنبه,04 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 01:00

  پنجشنبه,05 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,551,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 05:35

  چهار شنبه,04 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:05

  چهار شنبه,04 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,579,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : V
مدل : Boeing
چارتری
 • 05:35

  چهار شنبه,04 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:05

  چهار شنبه,04 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 06:40

  چهار شنبه,04 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:10

  چهار شنبه,04 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 09:15

  چهار شنبه,04 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:45

  چهار شنبه,04 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,646,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 08:05

  چهار شنبه,04 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:35

  چهار شنبه,04 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,700,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 08:05

  چهار شنبه,04 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:35

  چهار شنبه,04 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 08:05

  چهار شنبه,04 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:35

  چهار شنبه,04 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 06:40

  چهار شنبه,04 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:10

  چهار شنبه,04 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 05:35

  چهار شنبه,04 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:05

  چهار شنبه,04 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 10:50

  چهار شنبه,04 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:20

  چهار شنبه,04 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,858,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 14:15

  چهار شنبه,04 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:45

  چهار شنبه,04 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,858,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 23:30

  چهار شنبه,04 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 01:00

  پنجشنبه,05 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,858,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 05:35

  چهار شنبه,04 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:05

  چهار شنبه,04 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,870,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:45

  چهار شنبه,04 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:15

  چهار شنبه,04 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,900,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 08:55

  چهار شنبه,04 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:25

  چهار شنبه,04 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,900,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 07:45

  چهار شنبه,04 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:15

  چهار شنبه,04 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 10:00

  چهار شنبه,04 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:30

  چهار شنبه,04 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 08:55

  چهار شنبه,04 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:25

  چهار شنبه,04 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:50

  چهار شنبه,04 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:20

  چهار شنبه,04 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:20

  چهار شنبه,04 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:50

  چهار شنبه,04 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 22:20

  چهار شنبه,04 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:50

  چهار شنبه,04 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:50

  چهار شنبه,04 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:20

  چهار شنبه,04 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 14:30

  چهار شنبه,04 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:00

  چهار شنبه,04 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 12:45

  چهار شنبه,04 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:15

  چهار شنبه,04 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,260,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 14:15

  چهار شنبه,04 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:45

  چهار شنبه,04 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,260,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 10:50

  چهار شنبه,04 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:20

  چهار شنبه,04 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,260,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 06:30

  چهار شنبه,04 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:00

  چهار شنبه,04 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,260,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 19:30

  چهار شنبه,04 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:00

  چهار شنبه,04 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,330,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 14:30

  چهار شنبه,04 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:00

  چهار شنبه,04 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,370,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : V
مدل : Boeing
چارتری
 • 06:30

  چهار شنبه,04 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:00

  چهار شنبه,04 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,472,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 19:40

  چهار شنبه,04 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  چهار شنبه,04 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,591,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Boeing
سیستمی
 • 12:45

  چهار شنبه,04 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:15

  چهار شنبه,04 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,790,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 13:00

  چهار شنبه,04 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  چهار شنبه,04 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 05:50

  چهار شنبه,04 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:20

  چهار شنبه,04 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 19:40

  چهار شنبه,04 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  چهار شنبه,04 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,040,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 05:50

  چهار شنبه,04 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:20

  چهار شنبه,04 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:40

  چهار شنبه,04 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  چهار شنبه,04 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 11:00

  چهار شنبه,04 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:30

  چهار شنبه,04 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,320,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 13:00

  چهار شنبه,04 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  چهار شنبه,04 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,378,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 13:00

  چهار شنبه,04 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  چهار شنبه,04 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:10

  چهار شنبه,04 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:40

  چهار شنبه,04 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:50

  چهار شنبه,04 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:20

  چهار شنبه,04 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 13:00

  چهار شنبه,04 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  چهار شنبه,04 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,640,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 08:05

  چهار شنبه,04 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:35

  چهار شنبه,04 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,730,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
چارتری
 • 16:45

  چهار شنبه,04 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:15

  چهار شنبه,04 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,274,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 19:25

  چهار شنبه,04 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:55

  چهار شنبه,04 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,030,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:45

  چهار شنبه,04 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:15

  چهار شنبه,04 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,652,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 05:50

  چهار شنبه,04 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:20

  چهار شنبه,04 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,379,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 19:40

  چهار شنبه,04 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  چهار شنبه,04 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,067,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Boeing
سیستمی
 • 05:50

  چهار شنبه,04 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:20

  چهار شنبه,04 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,067,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی