• 23:30

  پنجشنبه,05 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 01:00

  جمعه,06 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,094,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 06:55

  پنجشنبه,05 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:25

  پنجشنبه,05 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,250,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 06:55

  پنجشنبه,05 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:25

  پنجشنبه,05 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,330,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 06:55

  پنجشنبه,05 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:25

  پنجشنبه,05 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,330,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 06:50

  پنجشنبه,05 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:20

  پنجشنبه,05 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,370,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 06:50

  پنجشنبه,05 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:20

  پنجشنبه,05 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 08:30

  پنجشنبه,05 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:00

  پنجشنبه,05 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,400,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 14:45

  پنجشنبه,05 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  پنجشنبه,05 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,412,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 14:00

  پنجشنبه,05 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:30

  پنجشنبه,05 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,445,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 10:50

  پنجشنبه,05 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:20

  پنجشنبه,05 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,445,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 08:30

  پنجشنبه,05 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:00

  پنجشنبه,05 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 22:20

  پنجشنبه,05 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:50

  پنجشنبه,05 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 08:55

  پنجشنبه,05 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:25

  پنجشنبه,05 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,550,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 22:20

  پنجشنبه,05 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:50

  پنجشنبه,05 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:00

  پنجشنبه,05 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:30

  پنجشنبه,05 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 10:00

  پنجشنبه,05 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:30

  پنجشنبه,05 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,624,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 08:55

  پنجشنبه,05 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:25

  پنجشنبه,05 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,630,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 10:50

  پنجشنبه,05 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:20

  پنجشنبه,05 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,646,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 16:30

  پنجشنبه,05 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:00

  پنجشنبه,05 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,679,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:00

  پنجشنبه,05 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:30

  پنجشنبه,05 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,770,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : V
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:00

  پنجشنبه,05 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:30

  پنجشنبه,05 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 15:15

  پنجشنبه,05 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:45

  پنجشنبه,05 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,836,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 14:45

  پنجشنبه,05 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  پنجشنبه,05 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,836,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 16:30

  پنجشنبه,05 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:00

  پنجشنبه,05 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:30

  پنجشنبه,05 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:00

  پنجشنبه,05 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:30

  پنجشنبه,05 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:00

  پنجشنبه,05 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 10:00

  پنجشنبه,05 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:30

  پنجشنبه,05 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,942,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 09:45

  پنجشنبه,05 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:15

  پنجشنبه,05 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 05:50

  پنجشنبه,05 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:20

  پنجشنبه,05 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,240,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 16:30

  پنجشنبه,05 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:00

  پنجشنبه,05 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,330,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : V
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:00

  پنجشنبه,05 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  پنجشنبه,05 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,591,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 13:00

  پنجشنبه,05 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  پنجشنبه,05 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,760,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 11:15

  پنجشنبه,05 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:45

  پنجشنبه,05 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:10

  پنجشنبه,05 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:40

  پنجشنبه,05 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:40

  پنجشنبه,05 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  پنجشنبه,05 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 08:30

  پنجشنبه,05 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:00

  پنجشنبه,05 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,130,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
چارتری
 • 06:55

  پنجشنبه,05 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:25

  پنجشنبه,05 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,130,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
چارتری
 • 19:40

  پنجشنبه,05 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  پنجشنبه,05 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,730,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 15:15

  پنجشنبه,05 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:45

  پنجشنبه,05 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,274,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 19:25

  پنجشنبه,05 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:55

  پنجشنبه,05 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,030,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:00

  پنجشنبه,05 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  پنجشنبه,05 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,030,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:00

  پنجشنبه,05 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  پنجشنبه,05 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,112,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 05:50

  پنجشنبه,05 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:20

  پنجشنبه,05 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,112,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 19:40

  پنجشنبه,05 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  پنجشنبه,05 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,112,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 15:15

  پنجشنبه,05 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:45

  پنجشنبه,05 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,652,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 05:50

  پنجشنبه,05 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:20

  پنجشنبه,05 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,715,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 19:40

  پنجشنبه,05 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  پنجشنبه,05 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,715,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی