• 08:50

  جمعه,06 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:20

  جمعه,06 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,950,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 07:50

  جمعه,06 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:20

  جمعه,06 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 14:05

  جمعه,06 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:35

  جمعه,06 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,005,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 23:30

  جمعه,06 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 01:00

  شنبه,07 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,005,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 08:50

  جمعه,06 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:20

  جمعه,06 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,030,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 08:50

  جمعه,06 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:20

  جمعه,06 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,030,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 08:00

  جمعه,06 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:30

  جمعه,06 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,070,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:50

  جمعه,06 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:20

  جمعه,06 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 07:50

  جمعه,06 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:20

  جمعه,06 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 08:00

  جمعه,06 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:30

  جمعه,06 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 10:30

  جمعه,06 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:00

  جمعه,06 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,094,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : N
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 23:30

  جمعه,06 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 01:00

  شنبه,07 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,094,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 22:20

  جمعه,06 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:50

  جمعه,06 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,200,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 10:30

  جمعه,06 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:00

  جمعه,06 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,200,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 07:45

  جمعه,06 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:15

  جمعه,06 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,200,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 06:45

  جمعه,06 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:15

  جمعه,06 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,253,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : N
مدل : Fokker
سیستمی
 • 06:55

  جمعه,06 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:25

  جمعه,06 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,259,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 06:55

  جمعه,06 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:25

  جمعه,06 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,260,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : V
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:35

  جمعه,06 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:05

  جمعه,06 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,270,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : V
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:20

  جمعه,06 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:50

  جمعه,06 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:35

  جمعه,06 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:05

  جمعه,06 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 07:35

  جمعه,06 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:05

  جمعه,06 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 06:55

  جمعه,06 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:25

  جمعه,06 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 06:55

  جمعه,06 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:25

  جمعه,06 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 15:10

  جمعه,06 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:40

  جمعه,06 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,330,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:45

  جمعه,06 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:15

  جمعه,06 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,412,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 14:45

  جمعه,06 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  جمعه,06 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,412,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 09:50

  جمعه,06 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:20

  جمعه,06 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : EMBRAER
چارتری
 • 10:30

  جمعه,06 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:00

  جمعه,06 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,624,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 08:00

  جمعه,06 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:30

  جمعه,06 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,640,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 15:30

  جمعه,06 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:00

  جمعه,06 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,670,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:30

  جمعه,06 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:00

  جمعه,06 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:30

  جمعه,06 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:00

  جمعه,06 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 15:30

  جمعه,06 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:00

  جمعه,06 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:30

  جمعه,06 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:00

  جمعه,06 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,730,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : V
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:10

  جمعه,06 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:40

  جمعه,06 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:15

  جمعه,06 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:45

  جمعه,06 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 14:45

  جمعه,06 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  جمعه,06 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,836,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 13:00

  جمعه,06 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  جمعه,06 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,924,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 08:00

  جمعه,06 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:30

  جمعه,06 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,924,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 19:40

  جمعه,06 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  جمعه,06 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,924,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Boeing
سیستمی
 • 15:10

  جمعه,06 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:40

  جمعه,06 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,030,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : V
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:40

  جمعه,06 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  جمعه,06 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 13:00

  جمعه,06 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  جمعه,06 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 06:45

  جمعه,06 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:15

  جمعه,06 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,260,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 19:10

  جمعه,06 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:40

  جمعه,06 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,366,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 08:00

  جمعه,06 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:30

  جمعه,06 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 07:50

  جمعه,06 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:20

  جمعه,06 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,130,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
چارتری
 • 14:45

  جمعه,06 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  جمعه,06 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,221,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 19:10

  جمعه,06 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:40

  جمعه,06 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,274,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 19:25

  جمعه,06 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:55

  جمعه,06 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,030,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:00

  جمعه,06 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  جمعه,06 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,030,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:45

  جمعه,06 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  جمعه,06 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,038,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 08:00

  جمعه,06 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:30

  جمعه,06 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,112,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 19:10

  جمعه,06 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:40

  جمعه,06 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,652,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 19:40

  جمعه,06 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  جمعه,06 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,715,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Boeing
سیستمی
 • 08:00

  جمعه,06 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:30

  جمعه,06 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,715,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 13:00

  جمعه,06 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  جمعه,06 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,379,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 19:40

  جمعه,06 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  جمعه,06 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,379,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Boeing
سیستمی
 • 13:00

  جمعه,06 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  جمعه,06 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,067,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی