• 09:15

  شنبه,01 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:45

  شنبه,01 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,060,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 07:40

  شنبه,01 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:10

  شنبه,01 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 07:05

  شنبه,01 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:35

  شنبه,01 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:05

  شنبه,01 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:35

  شنبه,01 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 10:45

  شنبه,01 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:15

  شنبه,01 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,150,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 09:15

  شنبه,01 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:45

  شنبه,01 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,154,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 08:30

  شنبه,01 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:00

  شنبه,01 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,200,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 10:45

  شنبه,01 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:15

  شنبه,01 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,230,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 07:05

  شنبه,01 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:35

  شنبه,01 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,230,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : V
مدل : Boeing
چارتری
 • 23:30

  شنبه,01 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 01:00

  یکشنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,260,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 09:55

  شنبه,01 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:25

  شنبه,01 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 14:45

  شنبه,01 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  شنبه,01 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : V
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:45

  شنبه,01 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  شنبه,01 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:45

  شنبه,01 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  شنبه,01 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 14:45

  شنبه,01 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  شنبه,01 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 08:45

  شنبه,01 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:15

  شنبه,01 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : A
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:20

  شنبه,01 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:50

  شنبه,01 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 11:00

  شنبه,01 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:30

  شنبه,01 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,303,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 10:50

  شنبه,01 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:20

  شنبه,01 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,356,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 23:30

  شنبه,01 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 01:00

  یکشنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,356,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 07:05

  شنبه,01 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:35

  شنبه,01 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:30

  شنبه,01 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:00

  شنبه,01 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : EMBRAER
چارتری
 • 07:40

  شنبه,01 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:10

  شنبه,01 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,400,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 09:55

  شنبه,01 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:25

  شنبه,01 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,420,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 08:30

  شنبه,01 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:00

  شنبه,01 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 07:25

  شنبه,01 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:55

  شنبه,01 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,538,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 10:45

  شنبه,01 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:15

  شنبه,01 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,550,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 11:10

  شنبه,01 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:40

  شنبه,01 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:05

  شنبه,01 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:35

  شنبه,01 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,590,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 11:00

  شنبه,01 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:30

  شنبه,01 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,684,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 07:40

  شنبه,01 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:10

  شنبه,01 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 22:20

  شنبه,01 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:50

  شنبه,01 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 14:05

  شنبه,01 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:35

  شنبه,01 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,812,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 07:25

  شنبه,01 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:55

  شنبه,01 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,954,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 14:45

  شنبه,01 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  شنبه,01 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,066,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 06:55

  شنبه,01 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:25

  شنبه,01 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,320,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 05:50

  شنبه,01 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:20

  شنبه,01 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,378,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 14:45

  شنبه,01 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  شنبه,01 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,448,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 17:00

  شنبه,01 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:30

  شنبه,01 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : A
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:40

  شنبه,01 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  شنبه,01 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 07:40

  شنبه,01 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:10

  شنبه,01 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 19:40

  شنبه,01 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  شنبه,01 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,044,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 05:50

  شنبه,01 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:20

  شنبه,01 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:40

  شنبه,01 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  شنبه,01 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:00

  شنبه,01 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  شنبه,01 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,790,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 14:25

  شنبه,01 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:55

  شنبه,01 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,440,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 05:50

  شنبه,01 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:20

  شنبه,01 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,715,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 13:00

  شنبه,01 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  شنبه,01 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,760,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 19:30

  شنبه,01 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:00

  شنبه,01 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,760,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:40

  شنبه,01 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:10

  شنبه,01 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,200,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 05:50

  شنبه,01 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:20

  شنبه,01 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,379,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 14:25

  شنبه,01 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:55

  شنبه,01 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,712,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 19:40

  شنبه,01 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  شنبه,01 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,067,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 13:00

  شنبه,01 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  شنبه,01 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,067,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی