• 07:40

  یکشنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:10

  یکشنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 06:40

  یکشنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:10

  یکشنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 09:15

  یکشنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:45

  یکشنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,154,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 23:10

  یکشنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:40

  دوشنبه,03 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,200,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 07:10

  یکشنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:40

  یکشنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : V
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:05

  یکشنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:35

  یکشنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:35

  یکشنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:05

  دوشنبه,03 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 06:30

  یکشنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:00

  یکشنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,303,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 09:15

  یکشنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:45

  یکشنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,356,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 23:30

  یکشنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 01:00

  دوشنبه,03 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,356,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 07:10

  یکشنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:40

  یکشنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 07:40

  یکشنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:10

  یکشنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 10:15

  یکشنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:45

  یکشنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,559,250 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 07:50

  یکشنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:20

  یکشنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 10:40

  یکشنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:10

  یکشنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 10:15

  یکشنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:45

  یکشنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 06:40

  یکشنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:10

  یکشنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 22:55

  یکشنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:25

  دوشنبه,03 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 06:30

  یکشنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:00

  یکشنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,684,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 23:10

  یکشنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:40

  دوشنبه,03 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,700,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 10:50

  یکشنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:20

  یکشنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,812,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 15:45

  یکشنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:15

  یکشنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : V
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:00

  یکشنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:30

  یکشنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
چارتری
 • 16:35

  یکشنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:05

  یکشنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Boeing
چارتری
 • 05:50

  یکشنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:20

  یکشنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 15:45

  یکشنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:15

  یکشنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:45

  یکشنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:15

  یکشنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 15:45

  یکشنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:15

  یکشنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:45

  یکشنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:15

  یکشنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : A
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:50

  یکشنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:20

  یکشنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 12:45

  یکشنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:15

  یکشنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,320,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 05:50

  یکشنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:20

  یکشنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,378,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 22:35

  یکشنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:05

  دوشنبه,03 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 05:50

  یکشنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:20

  یکشنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:05

  یکشنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:35

  یکشنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,586,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 15:10

  یکشنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:40

  یکشنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,672,250 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 14:05

  یکشنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:35

  یکشنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,904,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 10:50

  یکشنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:20

  یکشنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,904,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 19:40

  یکشنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  یکشنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 12:45

  یکشنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:15

  یکشنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,221,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 06:40

  یکشنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:10

  یکشنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 19:40

  یکشنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  یکشنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,790,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 15:10

  یکشنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:40

  یکشنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 05:50

  یکشنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:20

  یکشنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,715,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 19:30

  یکشنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:00

  یکشنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,760,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 06:40

  یکشنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:10

  یکشنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 05:50

  یکشنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:20

  یکشنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,379,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی