• 06:40

  دوشنبه,03 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:10

  دوشنبه,03 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : V
مدل : Boeing
چارتری
 • 06:40

  دوشنبه,03 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:10

  دوشنبه,03 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 06:45

  دوشنبه,03 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:15

  دوشنبه,03 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Boeing
چارتری
 • 09:15

  دوشنبه,03 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:45

  دوشنبه,03 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,154,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 07:40

  دوشنبه,03 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:10

  دوشنبه,03 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,200,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 23:30

  دوشنبه,03 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 01:00

  سه شنبه,04 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,260,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 23:30

  دوشنبه,03 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 01:00

  سه شنبه,04 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,356,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 11:00

  دوشنبه,03 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:30

  دوشنبه,03 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:20

  دوشنبه,03 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:50

  دوشنبه,03 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,400,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 09:15

  دوشنبه,03 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:45

  دوشنبه,03 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,472,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 22:20

  دوشنبه,03 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:50

  دوشنبه,03 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 09:45

  دوشنبه,03 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:15

  دوشنبه,03 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,559,250 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 07:05

  دوشنبه,03 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:35

  دوشنبه,03 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 06:40

  دوشنبه,03 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:10

  دوشنبه,03 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Boeing
چارتری
 • 06:40

  دوشنبه,03 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:10

  دوشنبه,03 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:35

  دوشنبه,03 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:05

  دوشنبه,03 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 09:45

  دوشنبه,03 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:15

  دوشنبه,03 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 15:40

  دوشنبه,03 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:10

  دوشنبه,03 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Boeing
چارتری
 • 08:45

  دوشنبه,03 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:15

  دوشنبه,03 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : A
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:00

  دوشنبه,03 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:30

  دوشنبه,03 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,696,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 11:10

  دوشنبه,03 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:40

  دوشنبه,03 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,700,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 07:40

  دوشنبه,03 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:10

  دوشنبه,03 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,700,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 10:50

  دوشنبه,03 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:20

  دوشنبه,03 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,812,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 15:00

  دوشنبه,03 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:30

  دوشنبه,03 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:00

  دوشنبه,03 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:30

  دوشنبه,03 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : V
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:00

  دوشنبه,03 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:30

  دوشنبه,03 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 16:00

  دوشنبه,03 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:30

  دوشنبه,03 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:00

  دوشنبه,03 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:30

  دوشنبه,03 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:20

  دوشنبه,03 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:50

  دوشنبه,03 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,900,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 14:00

  دوشنبه,03 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:30

  دوشنبه,03 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,918,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 05:50

  دوشنبه,03 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:20

  دوشنبه,03 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 10:10

  دوشنبه,03 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:40

  دوشنبه,03 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,066,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 11:15

  دوشنبه,03 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:45

  دوشنبه,03 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : D
مدل : Boeing
چارتری
 • 11:10

  دوشنبه,03 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:40

  دوشنبه,03 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,200,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 05:50

  دوشنبه,03 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:20

  دوشنبه,03 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:45

  دوشنبه,03 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  دوشنبه,03 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,448,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 07:05

  دوشنبه,03 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:35

  دوشنبه,03 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 13:00

  دوشنبه,03 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  دوشنبه,03 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,808,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 13:00

  دوشنبه,03 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  دوشنبه,03 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,960,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 13:00

  دوشنبه,03 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  دوشنبه,03 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,044,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 19:40

  دوشنبه,03 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  دوشنبه,03 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,044,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 19:40

  دوشنبه,03 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  دوشنبه,03 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,070,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 13:00

  دوشنبه,03 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  دوشنبه,03 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:40

  دوشنبه,03 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  دوشنبه,03 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,790,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 13:00

  دوشنبه,03 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  دوشنبه,03 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,830,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 15:30

  دوشنبه,03 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:00

  دوشنبه,03 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,440,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 19:30

  دوشنبه,03 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:00

  دوشنبه,03 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,760,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:40

  دوشنبه,03 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  دوشنبه,03 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,379,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 13:00

  دوشنبه,03 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  دوشنبه,03 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,067,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 05:50

  دوشنبه,03 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:20

  دوشنبه,03 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,067,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 19:40

  دوشنبه,03 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  دوشنبه,03 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,067,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی