• 14:00

  یکشنبه,10 مرداد

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 14:57

  یکشنبه,10 مرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
5,430,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:00

  یکشنبه,10 مرداد

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 14:57

  یکشنبه,10 مرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
5,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 14:00

  یکشنبه,10 مرداد

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 14:57

  یکشنبه,10 مرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
5,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 12:15

  یکشنبه,10 مرداد

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 13:12

  یکشنبه,10 مرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
5,729,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : ATR
سیستمی
 • 14:00

  یکشنبه,10 مرداد

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 14:57

  یکشنبه,10 مرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
5,762,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 18:30

  یکشنبه,10 مرداد

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 19:27

  یکشنبه,10 مرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
5,830,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 18:30

  یکشنبه,10 مرداد

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 19:27

  یکشنبه,10 مرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
5,842,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:00

  یکشنبه,10 مرداد

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 14:57

  یکشنبه,10 مرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
5,842,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 14:00

  یکشنبه,10 مرداد

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 14:57

  یکشنبه,10 مرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
5,842,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 12:15

  یکشنبه,10 مرداد

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 13:12

  یکشنبه,10 مرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
6,026,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : ATR
سیستمی
 • 12:15

  یکشنبه,10 مرداد

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 13:12

  یکشنبه,10 مرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
6,323,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : ATR
سیستمی
 • 12:15

  یکشنبه,10 مرداد

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 13:12

  یکشنبه,10 مرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
6,619,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : ATR
سیستمی
 • 12:15

  یکشنبه,10 مرداد

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 13:12

  یکشنبه,10 مرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
6,916,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : ATR
سیستمی
 • 12:15

  یکشنبه,10 مرداد

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 13:12

  یکشنبه,10 مرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
7,213,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : ATR
سیستمی
 • 12:15

  یکشنبه,10 مرداد

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 13:12

  یکشنبه,10 مرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
7,510,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : ATR
سیستمی
 • 12:15

  یکشنبه,10 مرداد

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 13:12

  یکشنبه,10 مرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
8,055,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : ATR
سیستمی