• 19:45

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 20:42

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 18:20

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 19:17

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,896,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : ATR
سیستمی
 • 18:20

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 19:17

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,896,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی
 • 18:20

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 19:17

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
4,638,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : ATR
سیستمی
 • 18:20

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 19:17

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
4,638,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی
 • 18:20

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 19:17

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
5,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : ATR
سیستمی
 • 18:20

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 19:17

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
6,122,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : ATR
سیستمی