• 11:00

  چهار شنبه,05 آبان

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 11:57

  چهار شنبه,05 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
7,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:40

  چهار شنبه,05 آبان

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 17:37

  چهار شنبه,05 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
7,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:40

  چهار شنبه,05 آبان

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 17:37

  چهار شنبه,05 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
7,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 18:50

  چهار شنبه,05 آبان

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 19:47

  چهار شنبه,05 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
8,055,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : ATR
سیستمی