• 09:00

  جمعه,29 تیر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 09:57

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
1,200,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 09:00

  جمعه,29 تیر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 09:57

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
1,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 13:10

  جمعه,29 تیر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 14:07

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
1,569,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی
 • 20:00

  جمعه,29 تیر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 20:57

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
1,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 21:00

  جمعه,29 تیر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 21:57

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
1,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:00

  جمعه,29 تیر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 20:57

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
1,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 08:00

  جمعه,29 تیر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 08:57

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
1,650,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 20:00

  جمعه,29 تیر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 20:57

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
1,700,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 13:10

  جمعه,29 تیر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 14:07

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
1,749,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی
 • 20:00

  جمعه,29 تیر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 20:57

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
1,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 22:00

  جمعه,29 تیر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 22:57

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
1,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 21:00

  جمعه,29 تیر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 21:57

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
1,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:00

  جمعه,29 تیر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 20:57

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
1,840,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 22:00

  جمعه,29 تیر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 22:57

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 20:00

  جمعه,29 تیر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 20:57

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,016,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 21:00

  جمعه,29 تیر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 21:57

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,360,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:00

  جمعه,29 تیر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 22:57

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 13:00

  جمعه,29 تیر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 13:57

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
6,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری