• 16:15

  جمعه,02 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:45

  جمعه,02 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:15

  جمعه,02 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:45

  جمعه,02 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 16:15

  جمعه,02 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:45

  جمعه,02 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:15

  جمعه,02 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:45

  جمعه,02 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:30

  جمعه,02 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:00

  جمعه,02 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,836,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 06:45

  جمعه,02 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:15

  جمعه,02 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,879,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : V
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:10

  جمعه,02 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:40

  جمعه,02 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,879,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : V
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:45

  جمعه,02 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:15

  جمعه,02 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 20:45

  جمعه,02 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:15

  جمعه,02 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 21:20

  جمعه,02 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:50

  جمعه,02 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 21:20

  جمعه,02 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:50

  جمعه,02 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:15

  جمعه,02 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:45

  جمعه,02 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 06:45

  جمعه,02 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:15

  جمعه,02 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 06:45

  جمعه,02 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:15

  جمعه,02 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 06:45

  جمعه,02 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:15

  جمعه,02 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:10

  جمعه,02 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:40

  جمعه,02 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 16:15

  جمعه,02 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:45

  جمعه,02 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : A
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:40

  جمعه,02 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:10

  جمعه,02 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,942,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 23:10

  جمعه,02 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:40

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:00

  جمعه,02 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:30

  جمعه,02 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,060,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 06:45

  جمعه,02 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:15

  جمعه,02 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 07:45

  جمعه,02 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:15

  جمعه,02 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 09:35

  جمعه,02 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:05

  جمعه,02 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : EMBRAER
چارتری
 • 14:45

  جمعه,02 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  جمعه,02 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,260,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 06:45

  جمعه,02 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:15

  جمعه,02 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,260,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 14:30

  جمعه,02 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:00

  جمعه,02 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,260,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 13:35

  جمعه,02 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:05

  جمعه,02 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 10:00

  جمعه,02 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:30

  جمعه,02 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:30

  جمعه,02 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:00

  جمعه,02 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,330,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 08:50

  جمعه,02 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:20

  جمعه,02 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,420,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 07:50

  جمعه,02 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:20

  جمعه,02 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,420,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 06:50

  جمعه,02 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:20

  جمعه,02 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,420,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 09:15

  جمعه,02 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:45

  جمعه,02 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,472,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 09:15

  جمعه,02 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:45

  جمعه,02 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 09:15

  جمعه,02 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:45

  جمعه,02 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 08:30

  جمعه,02 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:00

  جمعه,02 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 08:30

  جمعه,02 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:00

  جمعه,02 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 09:30

  جمعه,02 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:00

  جمعه,02 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : EMBRAER
چارتری
 • 19:30

  جمعه,02 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:00

  جمعه,02 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,591,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Boeing
سیستمی
 • 10:20

  جمعه,02 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:50

  جمعه,02 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,790,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 13:35

  جمعه,02 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:05

  جمعه,02 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,830,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 20:00

  جمعه,02 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:30

  جمعه,02 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,896,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 09:15

  جمعه,02 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:45

  جمعه,02 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,896,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 09:35

  جمعه,02 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:05

  جمعه,02 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 19:30

  جمعه,02 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:00

  جمعه,02 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 06:45

  جمعه,02 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:15

  جمعه,02 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,320,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 08:00

  جمعه,02 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:30

  جمعه,02 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,378,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Boeing
سیستمی
 • 08:00

  جمعه,02 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:30

  جمعه,02 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,808,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Boeing
سیستمی
 • 14:30

  جمعه,02 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:00

  جمعه,02 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,126,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 13:00

  جمعه,02 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  جمعه,02 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,790,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 19:30

  جمعه,02 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:00

  جمعه,02 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,715,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Boeing
سیستمی
 • 08:00

  جمعه,02 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:30

  جمعه,02 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,715,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Boeing
سیستمی
 • 08:00

  جمعه,02 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:30

  جمعه,02 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,379,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Boeing
سیستمی
 • 19:30

  جمعه,02 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:00

  جمعه,02 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,379,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Boeing
سیستمی
 • 13:00

  جمعه,02 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  جمعه,02 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,067,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی