• 08:30

  شنبه,04 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:00

  شنبه,04 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 06:30

  شنبه,04 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:00

  شنبه,04 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 06:30

  شنبه,04 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:00

  شنبه,04 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 06:30

  شنبه,04 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:00

  شنبه,04 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 08:30

  شنبه,04 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:00

  شنبه,04 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 08:30

  شنبه,04 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:00

  شنبه,04 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 14:15

  شنبه,04 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:45

  شنبه,04 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:05

  شنبه,04 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:35

  شنبه,04 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,776,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 23:30

  شنبه,04 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 01:00

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,776,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 14:45

  شنبه,04 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  شنبه,04 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,776,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 09:45

  شنبه,04 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:15

  شنبه,04 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 14:20

  شنبه,04 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:50

  شنبه,04 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 09:45

  شنبه,04 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:15

  شنبه,04 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 14:20

  شنبه,04 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:50

  شنبه,04 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:05

  شنبه,04 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:35

  شنبه,04 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,846,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 09:45

  شنبه,04 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:15

  شنبه,04 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,850,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 07:40

  شنبه,04 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:10

  شنبه,04 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,850,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 14:45

  شنبه,04 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  شنبه,04 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:45

  شنبه,04 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  شنبه,04 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : V
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:40

  شنبه,04 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:10

  شنبه,04 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,930,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 07:40

  شنبه,04 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:10

  شنبه,04 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,930,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 14:45

  شنبه,04 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  شنبه,04 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 09:25

  شنبه,04 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:55

  شنبه,04 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,988,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : N
مدل : Airbus
سیستمی
 • 11:40

  شنبه,04 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:10

  شنبه,04 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,988,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : N
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 22:20

  شنبه,04 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:50

  شنبه,04 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 22:20

  شنبه,04 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:50

  شنبه,04 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 22:20

  شنبه,04 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:50

  شنبه,04 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 07:05

  شنبه,04 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:35

  شنبه,04 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : V
مدل : Boeing
چارتری
 • 11:40

  شنبه,04 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:10

  شنبه,04 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,094,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : N
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 06:55

  شنبه,04 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:25

  شنبه,04 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,126,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : N
مدل : Fokker
سیستمی
 • 11:00

  شنبه,04 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:30

  شنبه,04 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,158,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 11:40

  شنبه,04 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:10

  شنبه,04 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,200,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 09:25

  شنبه,04 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:55

  شنبه,04 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,200,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Airbus
سیستمی
 • 19:20

  شنبه,04 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:50

  شنبه,04 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:20

  شنبه,04 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:50

  شنبه,04 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:25

  شنبه,04 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:55

  شنبه,04 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,306,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 11:00

  شنبه,04 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:30

  شنبه,04 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,540,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 09:25

  شنبه,04 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:55

  شنبه,04 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,624,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 11:40

  شنبه,04 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:10

  شنبه,04 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,624,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 13:00

  شنبه,04 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  شنبه,04 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,640,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 05:50

  شنبه,04 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:20

  شنبه,04 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,240,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 06:55

  شنبه,04 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:25

  شنبه,04 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,260,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 08:30

  شنبه,04 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:00

  شنبه,04 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
چارتری
 • 06:55

  شنبه,04 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:25

  شنبه,04 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,320,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 19:40

  شنبه,04 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  شنبه,04 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,378,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 19:40

  شنبه,04 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  شنبه,04 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,808,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 14:25

  شنبه,04 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:55

  شنبه,04 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,274,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 14:25

  شنبه,04 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:55

  شنبه,04 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,652,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 13:00

  شنبه,04 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  شنبه,04 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,715,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 05:50

  شنبه,04 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:20

  شنبه,04 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,715,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 13:00

  شنبه,04 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  شنبه,04 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,379,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی