• 06:55

  جمعه,28 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:25

  جمعه,28 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 06:55

  جمعه,28 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:25

  جمعه,28 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : V
مدل : Boeing
چارتری
 • 06:55

  جمعه,28 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:25

  جمعه,28 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 07:35

  جمعه,28 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:05

  جمعه,28 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 07:35

  جمعه,28 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:05

  جمعه,28 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 09:00

  جمعه,28 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:30

  جمعه,28 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : D
مدل : Boeing
چارتری
 • 09:15

  جمعه,28 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:45

  جمعه,28 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,130,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 23:30

  جمعه,28 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 01:00

  شنبه,29 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,130,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 08:00

  جمعه,28 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:30

  جمعه,28 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 06:55

  جمعه,28 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:25

  جمعه,28 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:25

  جمعه,28 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:55

  جمعه,28 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,230,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 09:50

  جمعه,28 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:20

  جمعه,28 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : EMBRAER
چارتری
 • 06:45

  جمعه,28 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:15

  جمعه,28 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,320,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 09:15

  جمعه,28 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:45

  جمعه,28 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,459,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 08:30

  جمعه,28 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:00

  جمعه,28 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Boeing
چارتری
 • 08:40

  جمعه,28 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:10

  جمعه,28 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 15:30

  جمعه,28 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:00

  جمعه,28 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:30

  جمعه,28 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:00

  جمعه,28 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:30

  جمعه,28 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:00

  جمعه,28 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : V
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:30

  جمعه,28 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:00

  جمعه,28 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:05

  جمعه,28 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:35

  جمعه,28 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,586,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 10:50

  جمعه,28 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:20

  جمعه,28 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,586,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 07:35

  جمعه,28 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:05

  جمعه,28 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:15

  جمعه,28 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:45

  جمعه,28 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 09:15

  جمعه,28 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:45

  جمعه,28 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,904,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 23:30

  جمعه,28 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 01:00

  شنبه,29 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,904,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 07:45

  جمعه,28 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:15

  جمعه,28 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,967,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 13:45

  جمعه,28 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:15

  جمعه,28 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:10

  جمعه,28 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:40

  جمعه,28 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:45

  جمعه,28 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:15

  جمعه,28 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 19:40

  جمعه,28 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  جمعه,28 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,146,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 07:45

  جمعه,28 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:15

  جمعه,28 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,412,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 14:45

  جمعه,28 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  جمعه,28 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,413,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 19:10

  جمعه,28 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:40

  جمعه,28 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,592,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 19:40

  جمعه,28 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  جمعه,28 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 07:45

  جمعه,28 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:15

  جمعه,28 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,857,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 07:45

  جمعه,28 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:15

  جمعه,28 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,303,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 13:00

  جمعه,28 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  جمعه,28 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 19:10

  جمعه,28 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:40

  جمعه,28 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,546,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 13:00

  جمعه,28 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  جمعه,28 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 08:00

  جمعه,28 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:30

  جمعه,28 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,746,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 07:45

  جمعه,28 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:15

  جمعه,28 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,748,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 14:45

  جمعه,28 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  جمعه,28 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,748,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 14:45

  جمعه,28 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  جمعه,28 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,193,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 07:45

  جمعه,28 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:15

  جمعه,28 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,193,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 19:10

  جمعه,28 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:40

  جمعه,28 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 14:45

  جمعه,28 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  جمعه,28 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,546,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 07:45

  جمعه,28 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:15

  جمعه,28 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,546,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 19:40

  جمعه,28 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  جمعه,28 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Boeing
سیستمی
 • 19:10

  جمعه,28 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:40

  جمعه,28 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,984,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Boeing
سیستمی
 • 19:10

  جمعه,28 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:40

  جمعه,28 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
11,952,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Boeing
سیستمی