• 07:10

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:40

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,930,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 07:40

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:10

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 12:15

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:45

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : EMBRAER
چارتری
 • 12:15

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:45

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : EMBRAER
چارتری
 • 09:15

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:45

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,024,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 10:05

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:35

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,030,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 09:40

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:10

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,108,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 10:50

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:20

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,130,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 10:40

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:10

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 10:50

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:20

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,247,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 09:15

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:45

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,247,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 10:15

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:45

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,254,500 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 10:15

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:45

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,254,500 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 06:40

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:10

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
چارتری
 • 10:30

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:00

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 09:15

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:45

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,459,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 09:40

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:10

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,532,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 10:30

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:00

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
چارتری
 • 23:30

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 01:00

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,586,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 10:45

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:15

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,638,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 10:45

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:15

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,638,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 23:30

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 01:00

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,681,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 23:30

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 01:00

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,777,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 14:45

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,830,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 06:30

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:00

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,967,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 22:00

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:30

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 18:10

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:40

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,078,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 18:10

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:40

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:10

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:40

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:05

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:35

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,243,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 14:05

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:35

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,349,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 10:40

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:10

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 06:30

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:00

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,412,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 12:45

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:15

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,413,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 16:35

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:05

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 15:10

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:40

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 10:45

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:15

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,592,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 10:45

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:15

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,592,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 05:50

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:20

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,679,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 10:40

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:10

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,804,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 16:10

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:40

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,804,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 06:30

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:00

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,857,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 15:10

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:40

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,924,500 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 15:10

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:40

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,924,500 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 10:45

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:15

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:45

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:05

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:35

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,091,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 19:40

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,213,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 16:10

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:40

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,228,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 12:45

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:15

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,281,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 06:30

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:00

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,303,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 10:45

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:15

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,546,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 06:30

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:00

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,748,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 06:30

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:00

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,193,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 10:45

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:15

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 06:30

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:00

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,546,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 05:50

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:20

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,346,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
سیستمی