• 07:15

  جمعه,01 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:45

  جمعه,01 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,708,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 22:50

  جمعه,01 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:20

  شنبه,02 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 07:35

  جمعه,01 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:05

  جمعه,01 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:20

  جمعه,01 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:50

  جمعه,01 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,167,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 08:50

  جمعه,01 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:20

  جمعه,01 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 09:50

  جمعه,01 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:20

  جمعه,01 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : EMBRAER
چارتری
 • 20:30

  جمعه,01 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:00

  جمعه,01 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 13:50

  جمعه,01 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:20

  جمعه,01 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:30

  جمعه,01 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:00

  جمعه,01 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 17:30

  جمعه,01 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:00

  جمعه,01 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 15:10

  جمعه,01 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:40

  جمعه,01 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:45

  جمعه,01 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:15

  جمعه,01 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 10:50

  جمعه,01 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:20

  جمعه,01 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,918,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 23:30

  جمعه,01 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 01:00

  شنبه,02 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,024,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 08:00

  جمعه,01 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:30

  جمعه,01 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 19:20

  جمعه,01 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:50

  جمعه,01 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:20

  جمعه,01 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:50

  جمعه,01 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:10

  جمعه,01 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:40

  جمعه,01 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,214,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 19:10

  جمعه,01 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:40

  جمعه,01 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,850,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 23:30

  جمعه,01 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 01:00

  شنبه,02 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,904,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 14:05

  جمعه,01 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:35

  جمعه,01 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,904,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 19:40

  جمعه,01 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  جمعه,01 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,146,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 14:20

  جمعه,01 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:50

  جمعه,01 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,146,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 19:40

  جمعه,01 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  جمعه,01 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,679,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 05:10

  جمعه,01 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 06:40

  جمعه,01 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,546,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 08:00

  جمعه,01 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:30

  جمعه,01 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,346,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 14:20

  جمعه,01 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:50

  جمعه,01 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,346,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 19:10

  جمعه,01 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:40

  جمعه,01 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,454,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 14:20

  جمعه,01 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:50

  جمعه,01 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 08:00

  جمعه,01 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:30

  جمعه,01 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 19:10

  جمعه,01 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:40

  جمعه,01 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
9,196,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی