• 22:50

  جمعه,28 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:05

  شنبه,29 تیر

فرودگاه ارومیه , ارومیه ، ایران
3,896,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 22:50

  جمعه,28 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:05

  شنبه,29 تیر

فرودگاه ارومیه , ارومیه ، ایران
4,214,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 19:40

  جمعه,28 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:55

  جمعه,28 تیر

فرودگاه ارومیه , ارومیه ، ایران
4,214,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 19:40

  جمعه,28 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:55

  جمعه,28 تیر

فرودگاه ارومیه , ارومیه ، ایران
4,532,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 22:50

  جمعه,28 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:05

  شنبه,29 تیر

فرودگاه ارومیه , ارومیه ، ایران
5,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:40

  جمعه,28 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:55

  جمعه,28 تیر

فرودگاه ارومیه , ارومیه ، ایران
5,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری