• 10:25

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:47

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 10:25

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:47

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 12:30

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:52

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,977,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 05:20

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 06:42

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,303,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 10:10

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:32

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,525,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 08:05

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:27

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 05:20

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 06:42

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,642,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 07:25

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:47

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,875,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 10:10

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:32

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,875,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 23:00

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:22

  پنجشنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
4,058,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:25

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:47

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
4,225,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 09:30

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:52

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
4,267,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 23:00

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:22

  پنجشنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
4,270,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 23:00

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:22

  پنجشنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
4,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 20:50

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:12

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
4,554,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 22:35

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:57

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
4,575,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 22:35

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:57

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
4,925,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 18:25

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:47

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
5,070,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:25

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:47

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
5,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 17:40

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:02

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
5,274,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 20:05

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:27

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
5,402,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 18:40

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:02

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
5,520,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 17:40

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:02

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
5,624,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 09:30

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:52

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
5,949,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 16:10

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:32

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
6,038,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 07:00

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:22

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
6,387,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 09:30

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:52

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
6,536,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 16:10

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:32

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
7,204,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 07:00

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:22

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
7,818,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی