• 23:50

  جمعه,28 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 01:12

  شنبه,29 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,918,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 19:10

  جمعه,28 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:32

  جمعه,28 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 19:10

  جمعه,28 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:32

  جمعه,28 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 23:05

  جمعه,28 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:27

  شنبه,29 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
4,160,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 23:50

  جمعه,28 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 01:12

  شنبه,29 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
4,331,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 23:00

  جمعه,28 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:22

  شنبه,29 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
4,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:40

  جمعه,28 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:02

  جمعه,28 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
4,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:10

  جمعه,28 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:32

  جمعه,28 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
4,532,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 08:25

  جمعه,28 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:47

  جمعه,28 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
4,744,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 23:50

  جمعه,28 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 01:12

  شنبه,29 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
4,744,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 09:30

  جمعه,28 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:52

  جمعه,28 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
4,887,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 07:05

  جمعه,28 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:27

  جمعه,28 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
4,956,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 19:00

  جمعه,28 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:22

  جمعه,28 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
5,158,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 23:50

  جمعه,28 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 01:12

  شنبه,29 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
5,158,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 08:25

  جمعه,28 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:47

  جمعه,28 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
5,158,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 16:10

  جمعه,28 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:32

  جمعه,28 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
5,190,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 20:10

  جمعه,28 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:32

  جمعه,28 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
5,523,500 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 20:10

  جمعه,28 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:32

  جمعه,28 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
5,523,500 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 08:25

  جمعه,28 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:47

  جمعه,28 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
5,571,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 19:00

  جمعه,28 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:22

  جمعه,28 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
5,571,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 23:50

  جمعه,28 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 01:12

  شنبه,29 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
5,571,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 20:00

  جمعه,28 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:22

  جمعه,28 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
5,645,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 07:05

  جمعه,28 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:27

  جمعه,28 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
5,698,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 13:40

  جمعه,28 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:02

  جمعه,28 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
5,985,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 23:50

  جمعه,28 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 01:12

  شنبه,29 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
5,985,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 19:00

  جمعه,28 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:22

  جمعه,28 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
5,985,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 08:25

  جمعه,28 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:47

  جمعه,28 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
5,985,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 16:10

  جمعه,28 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:32

  جمعه,28 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
6,038,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 13:40

  جمعه,28 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:02

  جمعه,28 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
6,398,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 19:00

  جمعه,28 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:22

  جمعه,28 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
6,398,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 23:50

  جمعه,28 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 01:12

  شنبه,29 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
6,398,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 08:25

  جمعه,28 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:47

  جمعه,28 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
6,398,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 07:05

  جمعه,28 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:27

  جمعه,28 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
6,440,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 23:50

  جمعه,28 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 01:12

  شنبه,29 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
6,811,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 19:00

  جمعه,28 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:22

  جمعه,28 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
6,811,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 13:40

  جمعه,28 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:02

  جمعه,28 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
6,811,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 08:25

  جمعه,28 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:47

  جمعه,28 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
6,811,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 07:05

  جمعه,28 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:27

  جمعه,28 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
7,076,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 23:50

  جمعه,28 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 01:12

  شنبه,29 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
7,163,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 08:25

  جمعه,28 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:47

  جمعه,28 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
7,163,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 13:40

  جمعه,28 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:02

  جمعه,28 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
7,163,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 19:00

  جمعه,28 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:22

  جمعه,28 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
7,163,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 09:30

  جمعه,28 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:52

  جمعه,28 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
7,669,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
سیستمی
 • 07:05

  جمعه,28 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:27

  جمعه,28 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
7,712,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
سیستمی
 • 07:05

  جمعه,28 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:27

  جمعه,28 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
10,256,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
سیستمی