• 09:10

  چهار شنبه,27 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:19

  چهار شنبه,27 شهریور

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
2,910,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 08:30

  چهار شنبه,27 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:39

  چهار شنبه,27 شهریور

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,030,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 06:55

  چهار شنبه,27 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:04

  چهار شنبه,27 شهریور

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,077,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 08:30

  چهار شنبه,27 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:39

  چهار شنبه,27 شهریور

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,130,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 06:55

  چهار شنبه,27 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:04

  چهار شنبه,27 شهریور

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,202,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 07:55

  چهار شنبه,27 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:04

  چهار شنبه,27 شهریور

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,472,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 06:00

  چهار شنبه,27 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:09

  چهار شنبه,27 شهریور

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,472,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 07:55

  چهار شنبه,27 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:04

  چهار شنبه,27 شهریور

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,550,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 05:30

  چهار شنبه,27 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 06:39

  چهار شنبه,27 شهریور

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,550,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 06:55

  چهار شنبه,27 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:04

  چهار شنبه,27 شهریور

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 22:10

  چهار شنبه,27 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:19

  چهار شنبه,27 شهریور

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,790,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 22:10

  چهار شنبه,27 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:19

  چهار شنبه,27 شهریور

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
4,108,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 22:10

  چهار شنبه,27 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:19

  چهار شنبه,27 شهریور

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
4,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 21:10

  چهار شنبه,27 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:19

  چهار شنبه,27 شهریور

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
4,730,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 16:30

  چهار شنبه,27 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:39

  چهار شنبه,27 شهریور

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
4,750,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 08:30

  چهار شنبه,27 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:39

  چهار شنبه,27 شهریور

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
4,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
چارتری
 • 12:15

  چهار شنبه,27 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:24

  چهار شنبه,27 شهریور

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
4,956,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 21:10

  چهار شنبه,27 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:19

  چهار شنبه,27 شهریور

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
5,130,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 12:15

  چهار شنبه,27 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:24

  چهار شنبه,27 شهریور

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
5,508,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 18:10

  چهار شنبه,27 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:19

  چهار شنبه,27 شهریور

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
5,508,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 12:15

  چهار شنبه,27 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:24

  چهار شنبه,27 شهریور

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
5,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری