• 06:05

  شنبه,31 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
فرودگاه بیرجند , بیرجند ، ایران
2,412,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 05:25

  شنبه,31 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
فرودگاه بیرجند , بیرجند ، ایران
2,412,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : N
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 17:30

  شنبه,31 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
فرودگاه بیرجند , بیرجند ، ایران
2,503,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 05:25

  شنبه,31 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
فرودگاه بیرجند , بیرجند ، ایران
2,624,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 06:05

  شنبه,31 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
فرودگاه بیرجند , بیرجند ، ایران
2,942,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 05:25

  شنبه,31 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
فرودگاه بیرجند , بیرجند ، ایران
3,048,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی