• 23:30

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 01:00

  سه شنبه,04 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,033,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 14:30

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:00

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 21:00

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:30

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 23:30

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 01:00

  سه شنبه,04 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,595,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 18:45

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:15

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 21:00

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:30

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:30

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:00

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:00

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:30

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:00

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:30

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 18:45

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:15

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 20:45

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:15

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,029,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 15:40

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:10

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 16:25

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:55

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 12:30

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:00

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:40

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:10

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,114,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 16:25

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:55

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,114,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 15:40

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:10

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 15:40

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:10

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 14:25

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:55

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:25

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:55

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:30

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:00

  سه شنبه,04 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:25

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:55

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 16:25

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:55

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:25

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:55

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 15:30

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:00

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,284,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 15:40

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:10

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,320,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 05:45

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:15

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 12:30

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:00

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:45

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:15

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,432,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 05:45

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:15

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:30

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:00

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,641,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 12:30

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:00

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 23:10

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:40

  سه شنبه,04 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,835,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 20:45

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:15

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,835,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 12:30

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:00

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,876,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 12:30

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:00

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 12:30

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:00

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 15:30

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:00

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,998,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 05:35

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:05

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
9,185,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 20:45

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:15

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
9,238,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 23:10

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:40

  سه شنبه,04 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
9,238,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 12:30

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:00

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
9,257,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 15:30

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:00

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
9,355,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 15:40

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:10

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
9,553,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 12:30

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:00

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
9,638,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 23:10

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:40

  سه شنبه,04 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
9,640,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 20:45

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:15

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
9,640,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 15:30

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:00

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
9,712,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 23:30

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 01:00

  سه شنبه,04 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
9,927,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 05:35

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:05

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
9,927,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 16:25

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:55

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
9,964,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 15:40

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:10

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
9,964,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 12:30

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:00

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
10,020,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 23:10

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:40

  سه شنبه,04 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
10,043,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 20:45

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:15

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
10,043,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 15:30

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:00

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
10,069,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 05:45

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:15

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
10,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:30

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:00

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
10,426,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 13:00

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
10,488,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 10:00

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:30

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
10,488,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 10:15

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:45

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
10,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 12:30

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:00

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
10,773,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 22:30

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:00

  سه شنبه,04 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
10,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 05:35

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:05

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
10,784,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 15:30

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:00

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
10,785,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 16:25

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:55

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
10,785,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 07:50

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:20

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
10,785,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 20:45

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:15

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
10,785,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 23:10

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:40

  سه شنبه,04 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
10,785,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 10:00

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:30

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
10,785,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 13:00

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
10,785,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 18:00

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:30

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
10,865,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 21:00

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:30

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
10,865,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:30

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:00

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
10,865,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:45

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:15

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
12,375,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Boeing
سیستمی
 • 10:15

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:45

  دوشنبه,03 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
15,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
چارتری