• 20:00

  یکشنبه,07 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:15

  یکشنبه,07 آذر

فرودگاه ارومیه , ارومیه ، ایران
6,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:50

  یکشنبه,07 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:05

  دوشنبه,08 آذر

فرودگاه ارومیه , ارومیه ، ایران
6,593,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 22:50

  یکشنبه,07 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:05

  دوشنبه,08 آذر

فرودگاه ارومیه , ارومیه ، ایران
6,846,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 22:50

  یکشنبه,07 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:05

  دوشنبه,08 آذر

فرودگاه ارومیه , ارومیه ، ایران
7,101,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 22:50

  یکشنبه,07 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:05

  دوشنبه,08 آذر

فرودگاه ارومیه , ارومیه ، ایران
7,354,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 17:40

  یکشنبه,07 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:55

  یکشنبه,07 آذر

فرودگاه ارومیه , ارومیه ، ایران
7,589,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 22:50

  یکشنبه,07 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:05

  دوشنبه,08 آذر

فرودگاه ارومیه , ارومیه ، ایران
7,589,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی