• 23:00

  پنجشنبه,01 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:30

  جمعه,02 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 23:00

  پنجشنبه,01 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:30

  جمعه,02 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 23:30

  پنجشنبه,01 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 01:00

  جمعه,02 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,250,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 22:20

  پنجشنبه,01 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:50

  پنجشنبه,01 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 21:00

  پنجشنبه,01 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:30

  پنجشنبه,01 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:55

  پنجشنبه,01 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:25

  پنجشنبه,01 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 18:30

  پنجشنبه,01 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:00

  پنجشنبه,01 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 09:35

  پنجشنبه,01 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:05

  پنجشنبه,01 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,130,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 19:00

  پنجشنبه,01 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:30

  پنجشنبه,01 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,130,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 09:35

  پنجشنبه,01 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:05

  پنجشنبه,01 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,130,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:00

  پنجشنبه,01 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:30

  پنجشنبه,01 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,130,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 20:50

  پنجشنبه,01 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:20

  پنجشنبه,01 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,254,500 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 11:15

  پنجشنبه,01 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:45

  پنجشنبه,01 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 09:00

  پنجشنبه,01 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:30

  پنجشنبه,01 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 08:30

  پنجشنبه,01 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:00

  پنجشنبه,01 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,430,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 08:30

  پنجشنبه,01 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:00

  پنجشنبه,01 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,430,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 10:00

  پنجشنبه,01 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:30

  پنجشنبه,01 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,430,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:20

  پنجشنبه,01 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:50

  پنجشنبه,01 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 10:00

  پنجشنبه,01 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:30

  پنجشنبه,01 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,730,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 07:20

  پنجشنبه,01 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:50

  پنجشنبه,01 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,030,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:20

  پنجشنبه,01 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:50

  پنجشنبه,01 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,030,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 06:00

  پنجشنبه,01 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:30

  پنجشنبه,01 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:25

  پنجشنبه,01 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:55

  پنجشنبه,01 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:15

  پنجشنبه,01 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:45

  پنجشنبه,01 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 08:30

  پنجشنبه,01 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:00

  پنجشنبه,01 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
چارتری
 • 08:30

  پنجشنبه,01 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:00

  پنجشنبه,01 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
چارتری
 • 13:00

  پنجشنبه,01 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  پنجشنبه,01 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,067,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 19:25

  پنجشنبه,01 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:55

  پنجشنبه,01 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,067,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی