• 23:30

  سه شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 01:00

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : BAe
چارتری
 • 08:30

  سه شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:00

  سه شنبه,30 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 22:40

  سه شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:10

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:15

  سه شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:45

  سه شنبه,30 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 08:30

  سه شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:00

  سه شنبه,30 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,350,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 22:15

  سه شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:45

  سه شنبه,30 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,400,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 05:45

  سه شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:15

  سه شنبه,30 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,450,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 07:30

  سه شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:00

  سه شنبه,30 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,450,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 07:30

  سه شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:00

  سه شنبه,30 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,450,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 07:30

  سه شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:00

  سه شنبه,30 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,450,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 05:45

  سه شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:15

  سه شنبه,30 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,450,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 23:15

  سه شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:45

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
چارتری
 • 23:15

  سه شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:45

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 23:15

  سه شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:45

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 23:05

  سه شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:35

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 10:30

  سه شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:00

  سه شنبه,30 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 22:15

  سه شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:45

  سه شنبه,30 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:15

  سه شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:45

  سه شنبه,30 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:15

  سه شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:45

  سه شنبه,30 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:40

  سه شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:10

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,550,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 08:45

  سه شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:15

  سه شنبه,30 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 08:45

  سه شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:15

  سه شنبه,30 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 23:00

  سه شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:30

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
چارتری
 • 23:00

  سه شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:30

  چهار شنبه,31 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 09:30

  سه شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:00

  سه شنبه,30 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 10:15

  سه شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:45

  سه شنبه,30 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 10:15

  سه شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:45

  سه شنبه,30 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:15

  سه شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:45

  سه شنبه,30 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:45

  سه شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:15

  سه شنبه,30 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:15

  سه شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:45

  سه شنبه,30 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 10:30

  سه شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:00

  سه شنبه,30 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,700,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:45

  سه شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:15

  سه شنبه,30 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,700,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 21:15

  سه شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:45

  سه شنبه,30 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 21:25

  سه شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:55

  سه شنبه,30 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 21:40

  سه شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:10

  سه شنبه,30 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 21:40

  سه شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:10

  سه شنبه,30 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 17:00

  سه شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:30

  سه شنبه,30 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 19:30

  سه شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:00

  سه شنبه,30 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 10:30

  سه شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:00

  سه شنبه,30 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 19:40

  سه شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  سه شنبه,30 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,899,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 15:45

  سه شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:15

  سه شنبه,30 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,899,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 20:00

  سه شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:30

  سه شنبه,30 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,900,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:00

  سه شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:30

  سه شنبه,30 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,900,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 17:00

  سه شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:30

  سه شنبه,30 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,900,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : S
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:00

  سه شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:30

  سه شنبه,30 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,900,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:35

  سه شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:05

  سه شنبه,30 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 14:45

  سه شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  سه شنبه,30 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
چارتری
 • 14:30

  سه شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:00

  سه شنبه,30 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:45

  سه شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  سه شنبه,30 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 16:00

  سه شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:30

  سه شنبه,30 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 16:00

  سه شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:30

  سه شنبه,30 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 10:40

  سه شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:10

  سه شنبه,30 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 17:10

  سه شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:40

  سه شنبه,30 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 10:00

  سه شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:30

  سه شنبه,30 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,450,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 10:00

  سه شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:30

  سه شنبه,30 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,450,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 15:45

  سه شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:15

  سه شنبه,30 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,473,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 19:10

  سه شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:40

  سه شنبه,30 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 21:30

  سه شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:00

  سه شنبه,30 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,550,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 21:30

  سه شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:00

  سه شنبه,30 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,550,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 21:30

  سه شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:00

  سه شنبه,30 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 10:00

  سه شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:30

  سه شنبه,30 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 15:25

  سه شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:55

  سه شنبه,30 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 19:10

  سه شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:40

  سه شنبه,30 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:55

  سه شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:25

  سه شنبه,30 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری