• 10:20

  سه شنبه,30 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:50

  سه شنبه,30 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,185,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 09:15

  سه شنبه,30 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:45

  سه شنبه,30 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,185,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 08:15

  سه شنبه,30 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:45

  سه شنبه,30 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 09:30

  سه شنبه,30 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:00

  سه شنبه,30 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 08:35

  سه شنبه,30 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:05

  سه شنبه,30 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 14:00

  سه شنبه,30 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:30

  سه شنبه,30 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,445,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 07:05

  سه شنبه,30 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:35

  سه شنبه,30 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 14:00

  سه شنبه,30 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:30

  سه شنبه,30 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,646,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 14:45

  سه شنبه,30 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  سه شنبه,30 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:45

  سه شنبه,30 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  سه شنبه,30 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 21:50

  سه شنبه,30 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:20

  سه شنبه,30 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,964,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 23:00

  سه شنبه,30 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:30

  چهار شنبه,01 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:50

  سه شنبه,30 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:20

  چهار شنبه,01 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:45

  سه شنبه,30 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  سه شنبه,30 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : EMBRAER
چارتری
 • 15:05

  سه شنبه,30 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:35

  سه شنبه,30 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,260,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 12:40

  سه شنبه,30 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:10

  سه شنبه,30 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,260,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 14:05

  سه شنبه,30 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:35

  سه شنبه,30 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,260,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 21:00

  سه شنبه,30 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:30

  سه شنبه,30 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 12:40

  سه شنبه,30 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:10

  سه شنبه,30 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,472,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 19:30

  سه شنبه,30 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:00

  سه شنبه,30 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,378,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 07:05

  سه شنبه,30 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:35

  سه شنبه,30 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,430,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
چارتری
 • 06:20

  سه شنبه,30 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:50

  سه شنبه,30 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,808,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 15:45

  سه شنبه,30 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:15

  سه شنبه,30 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,808,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 08:35

  سه شنبه,30 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:05

  سه شنبه,30 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,830,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
چارتری
 • 19:30

  سه شنبه,30 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:00

  سه شنبه,30 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 06:20

  سه شنبه,30 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:50

  سه شنبه,30 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:45

  سه شنبه,30 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:15

  سه شنبه,30 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:30

  سه شنبه,30 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:00

  سه شنبه,30 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,379,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 19:30

  سه شنبه,30 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:00

  سه شنبه,30 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,067,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 15:45

  سه شنبه,30 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:15

  سه شنبه,30 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,067,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 06:20

  سه شنبه,30 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:50

  سه شنبه,30 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,067,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی