• 10:15

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:45

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,846,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 22:30

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:00

  شنبه,06 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 23:10

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:40

  شنبه,06 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 21:45

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:15

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,915,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 10:15

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:45

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,915,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 14:00

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:30

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,915,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 16:15

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:45

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,930,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 06:40

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:10

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,935,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : N
مدل : Fokker
سیستمی
 • 22:30

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:00

  شنبه,06 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:00

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:30

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,005,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 06:45

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:15

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,030,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 23:00

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:30

  شنبه,06 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 23:00

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:30

  شنبه,06 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 06:45

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:15

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 06:45

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:15

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 16:15

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:45

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : S
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:15

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:45

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 16:15

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:45

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:15

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:45

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 15:10

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:40

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 07:45

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:15

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : S
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:45

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:15

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 07:45

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:15

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 08:50

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:20

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,084,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 21:45

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:15

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,094,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 08:50

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:20

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,130,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 08:10

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:40

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,150,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 08:10

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:40

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,150,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 08:30

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:00

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 22:35

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:05

  شنبه,06 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 22:35

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:05

  شنبه,06 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 21:00

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:30

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 08:30

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:00

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 09:15

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:45

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,200,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 09:35

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:05

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : EMBRAER
چارتری
 • 18:10

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:40

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 09:35

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:05

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : EMBRAER
چارتری
 • 13:00

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,640,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 18:10

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:40

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 23:10

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:40

  شنبه,06 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,730,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 20:00

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:30

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,836,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 08:00

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:30

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,924,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 13:00

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 13:00

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 13:00

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 08:10

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:40

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,130,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : نامشخص
چارتری
 • 08:10

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:40

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,130,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
چارتری
 • 07:30

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:00

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 19:30

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:00

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,240,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 06:40

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:10

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,260,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 14:45

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,260,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 19:30

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:00

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,320,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:00

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:30

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,366,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 08:00

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:30

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:25

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:55

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,430,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 19:30

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:00

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:30

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:00

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:30

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:00

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 06:40

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:10

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,320,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 09:15

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:45

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,914,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 13:00

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,112,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 13:00

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,715,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 19:30

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:00

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,715,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 19:30

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:00

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,067,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 08:00

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:30

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,067,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی