• 08:55

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:25

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 10:50

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:20

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,812,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 08:55

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:25

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 08:05

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:35

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,900,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 08:05

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:35

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 07:45

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:15

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 07:45

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:15

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 09:15

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:45

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,130,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 08:15

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:45

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,214,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 08:15

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:45

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 09:15

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:45

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,459,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 14:30

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:00

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 08:15

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:45

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,532,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 14:30

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:00

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 05:35

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:05

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:50

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:20

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 08:45

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:15

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 10:50

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:20

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,586,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 08:35

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:05

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 23:30

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 01:00

  پنجشنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,904,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 14:15

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:45

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,904,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 14:50

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:20

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 14:50

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:20

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 14:50

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:20

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 06:30

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:00

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,211,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 14:45

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,211,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 11:00

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:30

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,221,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 23:30

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 01:00

  پنجشنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,243,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 14:15

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:45

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,243,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 07:25

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:55

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,337,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 20:20

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:50

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 06:30

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:00

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,592,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 16:00

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:30

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : D
مدل : Boeing
چارتری
 • 11:00

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:30

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,038,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 16:00

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:30

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:50

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:20

  پنجشنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:40

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,361,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Boeing
سیستمی
 • 05:50

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:20

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,361,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 22:20

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:50

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,950,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 20:55

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:25

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : A
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:50

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:20

  پنجشنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : A
مدل : Boeing
چارتری
 • 05:50

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:20

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,379,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی