درباره ما

تقدیرنامه هتل سپاهان اصفهان

تقدیرنامه هتل سپاهان اصفهان جهت قدردانی و سپاس از خدمات و تلاشهای این سامانه در زمینه انجام رزروهای اینترنتی می باشد.

بدینوسیله هتل سپاهان مراتب تقدیر و تشکر خود را از تلاشهای آن مدیریت اعلام می دارد.
باعث افتخار مدیریت و پرسنل این هتل می باشد که میزبان و پذیرای میهمانان محترم و با فرهنگی باشیم که از طریق آن سامانه رزرواسیون، این هتل را جهت اقامت انتخاب می نمایند.
امید است در آینده همکاری های بیشتری با آن مجموعه برقرار باشد.