درباره ما

لوح تقدیر هتل ماهان اصفهان

هتل ماهان اصفهان بدینوسیله مراتب سپاس و قدردانی خود را از همکاری و خدمات این سامانه تقدیم کرده است.

بدینوسیله هتل ماهان اصفهان به پاس همکاری ارزشمندتان این لوح تقدیر را از دریچه هنر و از روزنه سپاس تقدیم حضور گهر بارتان نموده و از خالق زیبائیها مسئلت دارد که توفیق رفیق طریقتان گردد.