تقدیر نامه هتل بین المللی پارک ارومیه

هتل بین المللی پارک ارومیه: با تقدیم لوحی زیبا مراتب سپاس و قدردانی خود را از همکاری مجموعه رزرواسیون مهر با هتل بین المللی پارک ابراز نموده است.

بدینوسیله از جنابعالی بعلت اینکه متعهدانه و متخصصانه در طی سالها همکاری با مجموعه هتل بین المللی پارک جهت توسعه و پیشرفت آن تلاش نموده اید و با دقت نظر در کم و کیف امور به نحو احسن، در جهت ترقی و ابقای اهداف شایسته آن همت گمارده اید، نهایت تشکر و تقدیر به عمل می آید.

تقدیرنامه هتل بین المللی پارک ارومیه