شماره حسابها

جهت واریزی از طریق شماره حساب و شماره کارت زیر می توانید اقدام نمایید.

توجه : حتما پس از واریزی با دفتر پشتیبانی تماس حاصل نموده و اعلام بفرمایید.

این شرکت در صورت عدم اعلام شما مسئولیتی بابت رزرو شما نخواهد داشت .

با تشکر


شماره حساب بانک صادرات : 0109298173007

شماره کارت بانک صادرات : 7339 7536 6915 6037

بنام آقای محسن قاسمی


شماره حساب بانک ملت : 1553714770

شماره کارت بانک ملت : 6104337791916834

بنام خانم مریم بابایی