لیست قیمت های تور نوروزی هتل شایان کیش

خواهشمند است تاریخ مورد نظر را در لیست چک نمایید و پس از انتخاب از طریق تلفنهای دفتر تهران اقدام نمایید. درخواست میگردد بدلیل ترافیک بالای این روزها پس از جمع بندی سایر همراهانتان نسبت به رزرو اقدام نمایید زیرا جارتر بودن پروازها تورها به هیچ عنوان امکان کنسلی ویا تغییر تاریخ ندارد.

نکات قابل توجه :

- قیمت ها هر نفر تور به توامان می باشد.

- کودک بالای 5 سال جهت پذیرش در هتل بزرگسال محسوب می گردند.

- تحویل اتاق هتل ساعت 14 و تخلیه اتاق ساعت 12 می باشد.

- نرخ زیر 2 سال جهت صدور بلیط 10% بزرگسال بوده و همراه داشتن کپی شناسنامه جهت صدور بلیط و اصل شناسنامه هنگام سوار شدن در هواپیما الزامی است .

- جهت تورهای 6 شبه مبلغ دو تور سه شبه را باهم جمع کنید سپس 150, تومان از کل مبلغ کسر نمایید.

- پروازها با هواپیمایی کیش ایر و یا زاگرس می باشد و در این لیست امکان تغییر هواپیمایی نخواهد بود و نوع هواپیما Boeing MD می باشد.

قیمت ها بصورت 1000 * تومان میباشد(مثال : 630 یعنی 630000 تومان)

کودک بین 2 تا 5 سال

3 تخته
دریا

3 تخته
جزیره

2 تخته دریا

2 تخته
جزیره

مدت تور

تاریخ رفت و برگشت

420

650

610

699

630

3 شب

25-28

420

799

729

870

760

3 شب

26-29

240

1119

1008

1218

1050

4 شب

27-01

475

1070

970

1180

1070

3 شب

28-01

270

1180

1070

1280

1113

4 شب

28-02

495

1330

1230

1380

1300

3 شب

29-02

342

1370

1258

1530

1270

4 شب

29-03

495

1330

1230

1380

1300

3 شب

01-04

495

1530

1420

1699

1530

4 شب

01-05

495

1330

1230

1380

1300

3 شب

02-05

495

1530

1420

1699

1530

4 شب

02-06

495

1200

1100

1300

1200

3 شب

03-06

390

1415

1305

1585

1415

4 شب

03-07

495

1200

1100

1300

1200

3 شب

04-07

375

1405

1295

1575

1405

4 شب

04-08

495

1200

1100

1300

1200

3 شب

05-08

375

1385

1275

1550

1385

4 شب

05-09

495

1200

1100

1300

1200

3 شب

06-09

342

1338

1230

1496

1338

4 شب

06-10

475

1085

1010

1210

1085

3 شب

07-10

342

1320

1215

1495

1320

4 شب

07-11

475

1070

999

1240

1070

3 شب

08-11

342

1305

1215

1475

1305

4 شب

08-12

475

1070

975

1180

1070

3 شب

09-12

320

1280

1189

1440

1280

4 شب

09-13

475

1077

975

1180

1070

3 شب

10-13

320

1280

1189

1440

1280

4 شب

10-14

475

1255

1165

1180 1070

3 شب

11-14

295

1255

1165

1415

1255

4 شب

11-15

475

770

690

850 770

3 شب

12-15

285

815

775

935

815

4 شب

12-16

475 770

690

850

770

3 شب

13-16

245

465

440

519

465

2 شب

14-16

جهت مشاهده اطلاعات بیشتر هتل شایان کیش کلیک نمائید.

تلفنهای تماس تهران:

44155227 - 44155228 - 44147636 - 44168379