شهر شهریار
جمعیت : 744٬210
شهر قدس
جمعیت : 663٫290
شهر نظرآباد
جمعیت : 141،160
شهر ابهر
جمعیت : 99٬285