• 20:10

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:40

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,200,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 09:15

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:45

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,275,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Boeing
سیستمی
 • 23:30

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 01:00

  سه شنبه,29 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,275,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Boeing
سیستمی
 • 10:15

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:45

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,275,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Boeing
سیستمی
 • 23:00

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:30

  سه شنبه,29 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 23:00

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:30

  سه شنبه,29 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:10

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:40

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,330,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:50

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:20

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 19:50

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:20

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:30

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:00

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,412,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 09:15

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:45

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,445,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Boeing
سیستمی
 • 10:15

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:45

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,445,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Boeing
سیستمی
 • 10:00

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:30

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 06:40

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:10

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:50

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:20

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 08:45

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:15

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 14:05

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:35

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,624,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Boeing
سیستمی
 • 05:50

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:20

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,640,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 07:30

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:00

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,700,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 08:35

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:05

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,730,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 08:35

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:05

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,730,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 07:20

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:50

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 07:20

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:50

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:50

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:20

  سه شنبه,29 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:40

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:10

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:40

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:10

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 08:45

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:15

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,830,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:30

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:00

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,836,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 19:30

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:00

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 19:15

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:45

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,924,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 05:50

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:20

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,924,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 09:55

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:25

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 09:55

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:25

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 21:00

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:30

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:15

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:45

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,990,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 05:50

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:20

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,990,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 06:35

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:05

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 13:00

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,240,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 05:50

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:20

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:30

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:00

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 19:15

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:45

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:35

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:05

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 15:45

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:15

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 15:20

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:50

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,896,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 13:00

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 15:30

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:00

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:30

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:00

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : S
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:30

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:00

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:00

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,430,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 13:00

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:45

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:15

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 08:45

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:15

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,900,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Boeing
سیستمی
 • 14:30

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:00

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,126,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 20:10

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:40

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,400,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Boeing
سیستمی
 • 05:50

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:20

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,112,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 19:15

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:45

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,112,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 13:00

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,715,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی