• 22:30

  چهار شنبه,15 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:00

  پنجشنبه,16 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
20,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : A
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:30

  چهار شنبه,15 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:00

  پنجشنبه,16 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
21,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:30

  چهار شنبه,15 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:00

  چهار شنبه,15 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
22,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : A
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:00

  چهار شنبه,15 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:30

  چهار شنبه,15 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
23,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : A
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:00

  چهار شنبه,15 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:30

  چهار شنبه,15 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
23,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری