• 07:45

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:15

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 07:30

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:00

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,150,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 07:30

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:00

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,150,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 11:20

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:50

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,250,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 11:20

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:50

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,250,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:45

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:15

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,400,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:45

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:15

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,550,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 17:10

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:40

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,650,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 17:10

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:40

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,650,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:45

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:15

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,700,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 15:05

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:35

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,700,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 15:15

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:45

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,700,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:15

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:45

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,700,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 21:25

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:55

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 17:00

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:30

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 10:00

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:30

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:35

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:05

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,850,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 23:10

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:40

  دوشنبه,02 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,850,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 23:10

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:40

  دوشنبه,02 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,850,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:35

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:05

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,850,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:45

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,897,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : N
مدل : Boeing
سیستمی
 • 06:30

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:00

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,897,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : N
مدل : Fokker
سیستمی
 • 10:45

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:15

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,900,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 21:25

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:55

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,900,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 11:30

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:00

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,900,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : S
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:15

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:45

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,900,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 10:00

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:30

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,900,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 10:00

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:30

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,900,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 10:00

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:30

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,900,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 21:00

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:30

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 21:00

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:30

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 10:00

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:30

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,014,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : N
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 14:45

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,056,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Boeing
سیستمی
 • 06:30

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:00

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,056,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 21:15

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:45

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 09:50

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:20

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 11:30

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:00

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 21:25

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:55

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 15:00

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:30

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,400,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 22:50

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:20

  دوشنبه,02 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:40

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,517,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 05:50

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:20

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,517,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 19:40

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:40

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,393,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 05:50

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:20

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,393,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 05:50

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:20

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,537,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی