• 23:00

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:30

  یکشنبه,04 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,988,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 15:25

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:55

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,094,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 15:25

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:55

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,200,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 23:30

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 01:00

  یکشنبه,04 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,230,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 23:30

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 01:00

  یکشنبه,04 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,230,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:20

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:50

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:15

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:45

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 23:00

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:30

  یکشنبه,04 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,624,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 15:25

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:55

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,624,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 10:15

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:45

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,752,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 23:20

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:50

  یکشنبه,04 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:30

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:00

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,830,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:15

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:45

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,830,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 10:15

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:45

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,858,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 21:50

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:20

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,858,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 17:30

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:00

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,858,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 12:15

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:45

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 12:15

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:45

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 08:35

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:05

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 08:35

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:05

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 11:10

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:40

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : EMBRAER
چارتری
 • 11:10

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:40

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : EMBRAER
چارتری
 • 19:30

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:00

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,924,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Boeing
سیستمی
 • 21:35

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:05

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 08:00

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:30

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,240,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Boeing
سیستمی
 • 06:35

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:05

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,260,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 06:30

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:00

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 06:30

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:00

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 21:30

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:00

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 17:30

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:00

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,472,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 11:10

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:40

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 10:00

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:30

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:00

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 12:15

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:45

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,130,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
چارتری
 • 11:00

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:30

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,278,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 06:35

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:05

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,320,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 11:00

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:30

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,596,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 14:30

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:00

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,914,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 14:30

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:00

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,020,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 12:15

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:45

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,930,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
چارتری
 • 19:30

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:00

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,112,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Boeing
سیستمی
 • 13:00

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,112,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 13:15

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:45

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,652,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 13:00

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,715,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 08:00

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:30

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,067,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Boeing
سیستمی