• 23:15

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:45

  یکشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,490,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 23:15

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:45

  یکشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 23:15

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:45

  یکشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,550,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 23:15

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:45

  یکشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,550,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:45

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:15

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 22:15

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:45

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:15

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:45

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,650,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:15

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:45

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,650,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:45

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,690,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 15:10

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:40

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,692,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 21:00

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:30

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,700,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 10:00

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:30

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,700,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:15

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:45

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,700,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 08:20

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:50

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,700,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 21:00

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:30

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,700,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 18:50

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:20

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,700,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 10:15

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:45

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,700,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 07:00

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:30

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,700,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 08:45

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:15

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,700,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:40

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:10

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,700,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:45

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,700,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:45

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,700,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Boeing
چارتری
 • 08:45

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:15

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,700,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 22:15

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:45

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,700,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 10:15

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:45

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,770,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 19:05

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:35

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,770,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 18:10

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:40

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,781,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 21:00

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:30

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,781,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 15:15

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:45

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 15:15

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:45

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
چارتری
 • 18:10

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:40

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:15

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:45

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 07:00

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:30

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:15

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:45

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:00

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:30

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 08:45

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:15

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Boeing
چارتری
 • 09:50

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:20

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,850,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 14:15

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:45

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,900,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 10:15

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:45

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,900,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : S
مدل : Boeing
چارتری
 • 10:45

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:15

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,950,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 10:45

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:15

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,950,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:45

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:15

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 15:15

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:45

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,982,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 06:35

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:05

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,982,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 21:00

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:30

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 08:20

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:50

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:15

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:45

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:15

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:45

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:30

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:00

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,050,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 07:30

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:00

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,050,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 09:00

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:30

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,078,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 18:50

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:20

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,078,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 12:55

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:25

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 08:45

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:15

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 05:30

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:00

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,173,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 19:05

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:35

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 10:15

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:45

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 22:15

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:45

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 05:30

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:00

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,375,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 15:15

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:45

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,406,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 06:35

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:05

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,406,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 07:00

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:30

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,406,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 05:30

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:00

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,576,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 14:15

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:45

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,700,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 05:30

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:00

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,820,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 10:15

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:45

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,042,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 19:05

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:35

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,042,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 05:30

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:00

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,085,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 07:30

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:00

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 12:50

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:20

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,311,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Boeing
چارتری
 • 05:30

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:00

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,382,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 14:45

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,382,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 13:00

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,900,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 08:00

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:30

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,900,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 19:05

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:35

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,996,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 10:15

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:45

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,996,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 06:25

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:55

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,996,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 05:50

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:20

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 09:25

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:55

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 06:25

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:55

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,692,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی