• 06:40

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:10

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,679,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : V
مدل : Boeing
چارتری
 • 06:40

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:10

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 06:40

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:10

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 06:40

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:10

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : V
مدل : Boeing
چارتری
 • 06:40

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:10

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 05:30

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:00

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 17:55

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:25

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,700,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 06:40

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:10

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,730,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 07:55

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:25

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,750,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 23:30

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 01:00

  سه شنبه,07 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,776,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 17:55

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:25

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 17:55

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:25

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 19:20

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:50

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:20

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:50

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:20

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:50

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 09:10

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:40

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 15:00

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:30

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,829,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : V
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:55

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:25

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,830,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 07:55

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:25

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,830,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 14:20

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:50

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,830,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:00

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:30

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,830,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:00

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:30

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,830,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : V
مدل : Boeing
چارتری
 • 23:30

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 01:00

  سه شنبه,07 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,846,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 07:40

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:10

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,850,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 09:10

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:40

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 09:10

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:40

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 15:00

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:30

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 09:45

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:15

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,890,250 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 22:20

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:50

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,900,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 07:40

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:10

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,930,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 22:20

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:50

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 09:25

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:55

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,988,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : N
مدل : Airbus
سیستمی
 • 11:40

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:10

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,988,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : N
مدل : Airbus
سیستمی
 • 06:55

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:25

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 06:55

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:25

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 15:00

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:30

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 11:40

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:10

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,094,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : N
مدل : Airbus
سیستمی
 • 14:00

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:30

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,094,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 05:50

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:20

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,105,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 14:45

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,158,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 11:50

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:20

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,158,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 14:00

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:30

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,185,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 09:25

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:55

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,200,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Airbus
سیستمی
 • 11:40

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:10

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,200,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Airbus
سیستمی
 • 11:50

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:20

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,540,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 14:45

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,540,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 11:40

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:10

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,624,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 09:25

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:55

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,624,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 13:00

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,640,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 15:30

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:00

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,836,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 19:40

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,924,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 11:40

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:10

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,942,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 05:50

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:20

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:30

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:00

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,366,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 19:40

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:40

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,940,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 07:55

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:25

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
چارتری
 • 15:30

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:00

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,274,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 15:30

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:00

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,652,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 05:50

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:20

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,715,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 14:45

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,864,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 05:50

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:20

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,379,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 19:40

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,379,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 14:45

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,394,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 19:40

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,067,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی