• 21:15

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:45

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 21:50

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:20

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:45

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,330,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 06:40

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:10

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,449,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 08:35

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:05

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,478,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 21:50

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:20

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 21:50

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:20

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 23:00

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:30

  شنبه,02 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 21:50

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:20

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 14:45

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 08:35

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:05

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,687,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 07:50

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:20

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 06:40

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:10

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 19:55

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:25

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,863,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 15:30

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:00

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,863,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 19:55

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:25

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 19:55

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:25

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 08:35

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:05

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,896,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 06:30

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:00

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,966,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 15:10

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:40

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,966,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 15:10

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:40

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,020,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 07:25

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:55

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,020,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 14:20

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:50

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 14:20

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:50

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 14:20

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:50

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 21:15

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:45

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 08:35

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:05

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,104,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 07:50

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:20

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,153,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 06:40

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:10

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,153,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 19:55

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:25

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,251,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 12:00

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:30

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,251,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 08:50

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:20

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,287,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 08:35

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:05

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,314,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 07:25

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:55

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,460,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 07:15

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:45

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 07:15

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:45

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 07:15

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:45

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 06:40

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:10

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,505,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 07:50

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:20

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,505,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 06:30

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:00

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,570,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 06:30

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:00

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 15:10

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:40

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 07:50

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:20

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,857,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 06:40

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:10

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,857,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 12:00

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:30

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
9,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 09:30

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:00

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
9,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 14:20

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:50

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
9,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 14:45

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
9,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 14:45

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
9,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 06:30

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:00

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
9,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 14:45

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
9,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 14:45

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
9,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 14:45

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
9,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 06:40

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:10

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
9,209,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 07:50

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:20

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
9,209,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 19:55

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:25

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
9,416,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 06:40

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:10

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
9,560,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 07:50

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:20

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
9,560,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 07:50

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:20

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
10,191,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 07:25

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:55

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
10,191,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 19:55

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:25

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
10,191,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 15:10

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:40

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
10,191,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 12:00

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:30

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
10,191,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 08:50

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:20

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
10,191,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 09:30

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:00

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
10,191,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 06:40

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:10

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
10,191,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 20:00

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:30

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
10,255,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 09:30

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:00

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
10,270,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 07:50

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:20

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
11,849,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Boeing
سیستمی