• 17:00

  شنبه,02 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:30

  شنبه,02 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 19:55

  شنبه,02 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:25

  شنبه,02 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 15:40

  شنبه,02 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:10

  شنبه,02 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,892,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 17:00

  شنبه,02 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:30

  شنبه,02 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 17:55

  شنبه,02 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:25

  شنبه,02 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 21:15

  شنبه,02 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:45

  شنبه,02 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 17:00

  شنبه,02 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:30

  شنبه,02 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,242,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 15:40

  شنبه,02 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:10

  شنبه,02 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,242,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 23:30

  شنبه,02 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 01:00

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,353,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 17:00

  شنبه,02 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:30

  شنبه,02 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,358,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 08:20

  شنبه,02 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:50

  شنبه,02 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,358,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 17:55

  شنبه,02 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:25

  شنبه,02 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 09:30

  شنبه,02 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:00

  شنبه,02 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 17:55

  شنبه,02 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:25

  شنبه,02 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,430,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:40

  شنبه,02 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:10

  شنبه,02 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,476,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 12:30

  شنبه,02 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:00

  شنبه,02 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:10

  شنبه,02 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:40

  شنبه,02 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,515,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 12:30

  شنبه,02 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:00

  شنبه,02 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 09:30

  شنبه,02 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:00

  شنبه,02 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 11:30

  شنبه,02 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:00

  شنبه,02 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,746,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 10:55

  شنبه,02 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:25

  شنبه,02 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 04:25

  شنبه,02 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 05:55

  شنبه,02 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 13:10

  شنبه,02 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:40

  شنبه,02 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,966,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 23:30

  شنبه,02 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 01:00

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,976,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 08:20

  شنبه,02 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:50

  شنبه,02 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 08:20

  شنبه,02 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:50

  شنبه,02 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 11:30

  شنبه,02 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:00

  شنبه,02 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,020,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 12:30

  شنبه,02 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:00

  شنبه,02 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 12:30

  شنبه,02 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:00

  شنبه,02 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 12:30

  شنبه,02 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:00

  شنبه,02 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 10:55

  شنبه,02 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:25

  شنبه,02 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,153,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 04:25

  شنبه,02 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 05:55

  شنبه,02 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,153,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 17:00

  شنبه,02 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:30

  شنبه,02 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,251,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 04:25

  شنبه,02 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 05:55

  شنبه,02 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,505,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 10:55

  شنبه,02 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:25

  شنبه,02 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,505,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 09:30

  شنبه,02 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:00

  شنبه,02 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 09:30

  شنبه,02 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:00

  شنبه,02 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 09:30

  شنبه,02 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:00

  شنبه,02 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 15:40

  شنبه,02 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:10

  شنبه,02 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 04:25

  شنبه,02 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 05:55

  شنبه,02 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,857,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 10:55

  شنبه,02 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:25

  شنبه,02 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,857,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 21:15

  شنبه,02 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:45

  شنبه,02 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
9,056,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 04:25

  شنبه,02 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 05:55

  شنبه,02 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
9,209,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 10:55

  شنبه,02 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:25

  شنبه,02 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
9,209,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 10:55

  شنبه,02 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:25

  شنبه,02 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
9,560,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 04:25

  شنبه,02 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 05:55

  شنبه,02 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
9,560,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 13:10

  شنبه,02 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:40

  شنبه,02 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
10,191,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 15:40

  شنبه,02 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:10

  شنبه,02 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
10,191,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 17:00

  شنبه,02 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:30

  شنبه,02 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
10,191,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 04:25

  شنبه,02 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 05:55

  شنبه,02 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
10,191,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 10:55

  شنبه,02 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:25

  شنبه,02 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
10,191,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 08:20

  شنبه,02 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:50

  شنبه,02 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
10,191,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 11:30

  شنبه,02 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:00

  شنبه,02 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
10,191,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 06:55

  شنبه,02 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:25

  شنبه,02 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
10,230,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 01:15

  شنبه,02 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 02:45

  شنبه,02 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
10,255,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 10:55

  شنبه,02 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:25

  شنبه,02 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
11,849,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Boeing
سیستمی