• 08:35

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:05

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 08:35

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:05

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 08:55

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:25

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,242,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 06:10

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:40

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:40

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:10

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,353,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 20:55

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:25

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 21:35

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:05

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:55

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:25

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 20:55

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:25

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 13:00

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,515,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 21:05

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:35

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 21:05

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:35

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 13:20

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:50

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 13:20

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:50

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 08:55

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:25

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 08:35

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:05

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 06:30

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:00

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 08:25

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:55

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 08:55

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:25

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:20

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:50

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 13:20

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:50

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 06:10

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:40

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 21:35

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:05

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 14:50

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:20

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,647,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 18:40

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:10

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,664,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 19:15

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:45

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 11:20

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:50

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,746,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 09:55

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:25

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,746,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 06:30

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:00

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,966,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 13:00

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,966,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 18:40

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:10

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,976,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 14:50

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:20

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,010,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 11:20

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:50

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,020,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 19:15

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:45

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 06:30

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:00

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 06:15

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:45

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,153,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 09:55

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:25

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,240,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 08:55

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:25

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,251,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 07:05

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:35

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,314,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 14:50

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:20

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,372,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 17:00

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:30

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 17:00

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:30

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 17:00

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:30

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 06:15

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:45

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,505,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 07:05

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:35

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,522,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 06:30

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:00

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,570,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 07:05

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:35

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,732,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 14:50

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:20

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,735,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 06:15

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:45

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,857,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 07:05

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:35

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,940,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 21:35

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:05

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
9,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 21:35

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:05

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
9,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 07:05

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:35

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
9,149,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 06:30

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:00

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
9,176,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 06:15

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:45

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
9,209,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 07:05

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:35

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
9,358,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 06:15

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:45

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
9,560,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 06:30

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:00

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
9,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 21:35

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:05

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
9,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 08:55

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:25

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
10,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 14:50

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:20

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
10,191,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 13:00

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
10,191,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 17:00

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:30

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
10,191,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 06:15

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:45

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
10,191,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 07:05

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:35

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
10,191,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 08:55

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:25

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
10,191,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 09:55

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:25

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
10,191,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 11:20

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:50

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
10,191,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 06:10

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:40

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
10,230,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:15

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:45

  یکشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
10,230,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری