• 08:10

  سه شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:40

  سه شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,830,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 09:05

  سه شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:35

  سه شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 09:05

  سه شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:35

  سه شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 08:40

  سه شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:10

  سه شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 08:40

  سه شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:10

  سه شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 06:20

  سه شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:50

  سه شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 09:05

  سه شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:35

  سه شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 08:50

  سه شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:20

  سه شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,287,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 08:40

  سه شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:10

  سه شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 06:20

  سه شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:50

  سه شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 08:50

  سه شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:20

  سه شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,599,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 13:10

  سه شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:40

  سه شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 13:10

  سه شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:40

  سه شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 12:05

  سه شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:35

  سه شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 13:10

  سه شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:40

  سه شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 13:00

  سه شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  سه شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,900,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 12:05

  سه شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:35

  سه شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
9,120,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 10:30

  سه شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:00

  سه شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
9,120,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 09:45

  سه شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:15

  سه شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
9,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 13:00

  سه شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  سه شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
9,340,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 13:10

  سه شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:40

  سه شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
9,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 08:50

  سه شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:20

  سه شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
9,532,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 10:30

  سه شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:00

  سه شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
9,560,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 06:30

  سه شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:00

  سه شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
9,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 06:30

  سه شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:00

  سه شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
9,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 06:30

  سه شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:00

  سه شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
9,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 22:20

  سه شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:50

  سه شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
9,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 22:20

  سه شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:50

  سه شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
9,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:55

  سه شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:25

  سه شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
10,191,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 10:30

  سه شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:00

  سه شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
10,191,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 12:05

  سه شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:35

  سه شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
10,191,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 13:00

  سه شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  سه شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
10,191,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 09:55

  سه شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:25

  سه شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
10,191,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 22:20

  سه شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:50

  سه شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
10,230,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 06:20

  سه شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:50

  سه شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
10,230,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 17:55

  سه شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:25

  سه شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
10,230,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 22:20

  سه شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:50

  سه شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
10,270,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 22:20

  سه شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:50

  سه شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
10,270,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 20:25

  سه شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:55

  سه شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
10,270,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 20:25

  سه شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:55

  سه شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
10,270,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 13:40

  سه شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:10

  سه شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
10,271,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 09:55

  سه شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:25

  سه شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
11,849,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Boeing
سیستمی