• 11:00

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 12:24

  جمعه,29 تیر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
1,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 11:10

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 12:34

  جمعه,29 تیر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
1,700,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 10:00

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 11:24

  جمعه,29 تیر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
1,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 10:15

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 11:39

  جمعه,29 تیر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
1,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 15:45

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 17:09

  جمعه,29 تیر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
1,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 10:00

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 11:24

  جمعه,29 تیر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
1,900,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 11:10

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 12:34

  جمعه,29 تیر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
1,900,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : L
مدل : Boeing
چارتری
 • 10:15

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 11:39

  جمعه,29 تیر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
2,394,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 15:45

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 17:09

  جمعه,29 تیر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
2,650,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 11:10

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 12:34

  جمعه,29 تیر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
3,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری