• 11:45

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 13:09

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه کیش , کیش،ایران
4,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : N
مدل : Airbus
چارتری
 • 14:15

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 15:39

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه کیش , کیش،ایران
4,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:30

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 15:54

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه کیش , کیش،ایران
4,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 11:45

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 13:09

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه کیش , کیش،ایران
4,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : D
مدل : Airbus
چارتری
 • 11:45

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 13:09

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه کیش , کیش،ایران
5,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری