• 18:45

    دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
  • 20:09

    دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه کیش , کیش،ایران
6,010,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Q
مدل : Boeing
چارتری
  • 19:00

    دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
  • 20:24

    دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه کیش , کیش،ایران
6,010,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
  • 11:10

    دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
  • 12:34

    دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه کیش , کیش،ایران
6,038,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
  • 15:45

    دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
  • 17:09

    دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه کیش , کیش،ایران
6,342,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
  • 15:45

    دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
  • 17:09

    دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه کیش , کیش،ایران
6,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : M
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
  • 11:10

    دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
  • 12:34

    دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه کیش , کیش،ایران
6,711,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
  • 18:45

    دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
  • 20:09

    دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه کیش , کیش،ایران
6,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری